7 noiembrie 2009

Anexa la Certificatul de Conformitate

CERINŢE ESENŢIALE

prevăzute în anexa nr. 1 din H.G. 911/2005

(anexa nr. 1 din H.G. 54/2007, după data de 21.03.2010)

I. Cerinţe generale

1. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi realizate astfel încât, în condiţiile de folosire în scopul prevăzut, să nu compromită sănătatea sau siguranţa pacienţilor, siguranţa şi sănătatea celor care le utilizează sau, acolo unde este cazul, a altor persoane. Riscul asociat folosirii dispozitivelor trebuie să rămână în limite acceptabile în raport cu beneficiul pacientului şi să fie compatibil cu un nivel ridicat de siguranţă şi de protecţie a sănătăţii.

2. Soluţiile adoptate de către producător pentru proiectarea şi construcţia dispozitivelor trebuie să fie conforme cu principiile de siguranţă, să ţină seama de nivelul actual de dezvoltare a tehnologiei în domeniu. Pentru selectarea celor mai potrivite soluţii producătorul trebuie să aplice următoarele principii în ordinea de mai jos:

a) să elimine sau să reducă riscurile cât mai mult posibil prin proiectare şi construcţie sigură;

b) să ia măsuri de protecţie adecvate acolo unde este cazul, inclusiv alarme, dacă este necesar, în legătură cu riscurile care nu pot fi eliminate;

c) să informeze utilizatorii despre riscurile reziduale, datorate insuficientelor măsuri de protecţie adoptate.

3. Dispozitivele trebuie să realizeze scopul propus intenţionat de producător şi să fie proiectate, construite şi ambalate astfel încât să fie potrivite pentru una sau mai multe funcţiuni, conform art. 2, pct. 1 din hotărâre, după cum specifică producătorul.

4. Caracteristicile şi performanţele prevăzute la pct. 1-3 nu trebuie să se deprecieze astfel încât să compromită condiţiile clinice, siguranţa pacienţilor şi după caz, a altor persoane pe întreaga durată de funcţionare indicată de producător, atunci când dispozitivul este supus utilizării intensive în timpul condiţiilor normale de folosire.

5. Dispozitivele trebuie să fie proiectate, fabricate şi ambalate astfel încât caracteristicile şi performanţele lor în timpul folosirii să nu fie afectate ca urmare a transportului şi depozitării conforme cu instrucţiunile şi informaţiile prevăzute de producător.

6. Orice efect secundar nedorit trebuie să constituie un risc acceptabil în raport cu beneficiul pacientului.

II. Cerinţe cu privire la proiect şi construcţie

7. Proprietăţi chimice, fizice şi biologice:

7.1. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să garanteze caracteristicile şi performanţele cuprinse în partea I "Cerinţe generale". O atenţie specială trebuie acordată:

a) alegerii materialelor folosite, în special cu privire la toxicitate şi, dacă este cazul, la inflamabilitate;

b) compatibilităţii dintre materialele folosite şi ţesuturile biologice, celule şi fluide ale corpului, ţinându-se seama de scopul propus al dispozitivului.

7.2. Dispozitivele trebuie să fie proiectate, fabricate şi ambalate astfel încât să minimizeze riscul contaminanţilor şi reziduurilor asupra persoanelor implicate în transportul şi în depozitarea acestora, precum şi asupra utilizatorilor dispozitivelor, ţinându-se seama de scopul propus. Trebuie să se acorde o atenţie specială ţesuturilor expuse, duratei şi frecvenţei de expunere.

7.3. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să poată fi folosite în siguranţă cu materialele, substanţele şi gazele cu care vin în contact în timpul folosirii lor normale; dacă dispozitivele sunt destinate administrării medicamentelor, ele trebuie să fie compatibile cu produsele medicinale respective, conform dispoziţiilor şi restricţiilor aplicabile acestora, iar performanţele lor trebuie să se menţină în conformitate cu scopul propus.

7.4.1. Acolo unde dispozitivul încorporează, ca parte integrantă, o substanţă care, dacă se foloseşte separat, poate fi considerată produs medicamentos aşa cum este definit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi care acţionează asupra corpului uman cu o acţiune secundară dispozitivului, siguranţa, calitatea şi utilitatea substanţei trebuie să fie verificate ţinându-se seama de scopul propus al dispozitivului, prin analogie cu metodele adecvate prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999.

7.4.2. Acolo unde dispozitivul încorporează, ca parte integrantă, un derivat de sânge uman, organismul notificat trebuie să solicite un punct de vedere ştiinţific Agenţiei Europene pentru Evaluarea Produselor Medicamentoase, numită în continuare EMEA, asupra calităţii şi securităţii derivatului, ţinându-se cont de prevederile comunitare adecvate şi, în particular prin analogie cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999. Utilitatea derivatului ca parte a dispozitivului medical va fi verificată ţinându-se seama de scopul propus al dispozitivului.

Un eşantion din fiecare lot de produs brut sau finit din derivatul de sânge uman va fi testat de către un laborator de stat sau de către un laborator desemnat în acest scop de Ministerul Sănătăţii.

7.5. Dispozitivul trebuie să fie proiectat şi fabricat astfel încât să reducă la minimum riscul datorat substanţelor care se scurg din dispozitiv.

7.6. Dispozitivul trebuie să fie proiectat şi fabricat astfel încât să se reducă cât mai mult posibil riscurile datorate pătrunderii neprevăzute a substanţelor în dispozitiv, ţinându-se seama de natura mediului înconjurător în care este proiectat să fie folosit.

8. Infecţia şi contaminarea microbiană:

8.1. Dispozitivele şi procesul de fabricare trebuie să fie astfel concepute încât să se elimine sau să se reducă cât mai mult posibil riscul de infecţie al pacientului, utilizatorului şi terţelor persoane. Proiectarea dispozitivului medical trebuie să permită mânuirea uşoară şi, unde este necesar, să micşoreze contaminarea dispozitivului de către pacient şi viceversa în timpul folosirii.

8.2. Ţesuturile de origine animală trebuie să fie prelevate de la animale supuse controlului şi supravegherii veterinare, adaptate scopului propus de utilizare al ţesutului respectiv.

Organismele notificate trebuie să păstreze informaţiile asupra zonei geografice de origine a animalelor.

Procesarea, conservarea, testarea şi manevrarea ţesuturilor, celulelor şi substanţelor de origine animală trebuie efectuate în condiţii de maximă siguranţă. În special măsurile de siguranţă cu privire la viruşi şi la alţi agenţi transferabili trebuie să fie validate prin metode documentate privind inactivarea virală în cursul procesului de fabricaţie.

8.3. Dispozitivele livrate în stare sterilă trebuie să fie proiectate, fabricate şi ambalate în pachete de unică folosinţă şi/sau într-un mod care să asigure că sunt sterile în momentul introducerii pe piaţă şi menţinerea sterilităţii în timpul transportului şi depozitării, dacă pachetul nu este deschis sau deteriorat.

8.4. Dispozitivele livrate în stare sterilă trebuie să fie fabricate şi sterilizate printr-o metodă specifică, validată.

8.5. Dispozitivele destinate să fie sterilizate trebuie să fie fabricate în condiţii de mediu controlat.

8.6. Sistemele de ambalare pentru dispozitivele nesterile trebuie să ferească produsul de deteriorări, păstrându-se nivelul de curăţenie prevăzut; la dispozitivele ce urmează să fie sterilizate anterior folosirii trebuie redus riscul de contaminare microbiană; sistemul de ambalare trebuie să fie adecvat, ţinându-se seama de metoda de sterilizare indicată de producător.

8.7. Ambalarea şi/sau etichetarea dispozitivelor trebuie să permită distincţia între produsele identice sau similare puse în circulaţie în stare sterilă faţă de cele nesterile.

9. Proprietăţile de construcţie şi mediul înconjurător:

9.1. Dacă dispozitivele sunt destinate folosirii în combinaţie cu alte dispozitive sau echipamente, întreaga combinaţie, inclusiv sistemul de conectare, trebuie să fie sigură şi să nu reducă performanţele specificate ale dispozitivelor. Orice restricţie cu privire la folosire trebuie să fie indicată pe etichetă sau în instrucţiunile de folosire.

9.2. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să elimine sau să reducă cât mai mult posibil:

a) riscul de rănire, în legătură cu caracteristicile fizice, incluzând raportul volum/presiune, caracteristicile dimensionale şi unde este cazul, caracteristicile ergonomice;

b) riscurile legate de condiţiile previzibile ale mediului înconjurător cum ar fi: câmpurile magnetice, influenţele electrice externe, descărcările electrostatice, temperatura, presiunea şi variaţiile de presiune sau de acceleraţie;

c) riscurile interacţiunii reciproce cu alte dispozitive normal folosite în investigaţiile sau în tratamentul respectiv;

d) riscurile intervenite când întreţinerea sau calibrarea nu sunt posibile (de exemplu la implanturi) ori datorate îmbătrânirii materialelor folosite sau pierderii preciziei oricărui mecanism de măsurare sau control.

9.3. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să micşoreze riscurile de incendiu sau explozie în timpul folosirii normale şi în condiţii de prim defect. O atenţie deosebită trebuie acordată dispozitivelor a căror folosire proiectată presupune expunerea la substanţe inflamabile sau la substanţe care întreţin arderea.

10. Dispozitive cu funcţie de măsurare:

10.1. Dispozitivele cu funcţie de măsurare trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să realizeze o precizie şi stabilitate suficiente, în limite specificate, ţinându-se seama de scopul propus al dispozitivului. Limitele de precizie trebuie să fie indicate de producător.

10.2. Aparatele de măsurare, monitorizare şi afişare trebuie să fie proiectate conform principiilor ergonomice, ţinându-se seama de scopul propus al dispozitivului.

10.3. Măsurătorile făcute de dispozitivul cu funcţie de măsurare trebuie să fie exprimate în unităţi de măsurare legale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legală.

11. Protecţia împotriva iradierii:

11.1 Generalităţi:

11.1.1. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât expunerea la radiaţii a pacienţilor, utilizatorilor şi a altor persoane să fie redusă pe cât posibil, compatibil cu scopul propus, fără restricţie la aplicarea nivelurilor necesare, specifice scopului terapeutic sau de diagnostic.

11.2. Iradierea intenţionată:

11.2.1. Când dispozitivele sunt proiectate pentru a emite niveluri periculoase de radiaţii în scop medical, beneficiul pacientului depăşind riscurile inerente, trebuie să existe posibilitatea ca utilizatorul să controleze emisiile. Aceste dispozitive trebuie să fie proiectate şi fabricate cu asigurarea reproductibilităţii şi a toleranţei parametrilor variabili relevanţi.

11.2.2. Când dispozitivul este destinat să emită radiaţii potenţial periculoase, în spectru vizibil şi/sau invizibil, el trebuie să fie prevăzut, pe cât posibil, cu indicatori vizuali şi/sau cu avertismente sonore ale acestor emisii.

11.3. Iradierea neintenţionată:

11.3.1. Dispozitivele vor fi proiectate şi fabricate astfel încât expunerea pacienţilor, utilizatorilor şi a altor persoane la emisii de radiaţii neintenţionate sau difuze să fie redusă cât mai mult posibil.

11.4. Instrucţiuni:

11.4.1. Instrucţiunile de utilizare pentru dispozitivele care emit radiaţii trebuie să dea informaţii detaliate cu privire la natura radiaţiilor emise, mijloacele de protecţie a pacientului şi utilizatorului, modurile de evitare a manevrelor greşite şi eliminarea riscurilor inerente în timpul instalării.

11.5. Radiaţii ionizante:

11.5.1. Dispozitivele care emit radiaţii ionizante trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să asigure că geometria, cantitatea şi calitatea radiaţiei emise să poată fi reglate şi controlate ţinându-se seama de scopul propus.

11.5.2. Dispozitivele care emit radiaţii ionizante pentru diagnosticare radiologică trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să permită obţinerea de imagini clare şi/sau calitatea necesară scopului medical în condiţii de expunere minimă a pacientului şi utilizatorului.

11.5.3. Dispozitivele care emit radiaţii ionizante utilizate în scop terapeutic trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să asigure monitorizarea riguroasă şi controlul dozei, tipului fasciculului de raze şi energiei şi, după caz, a calităţii radiaţiei.

12. Cerinţe pentru dispozitive medicale conectate la o sursă de energie sau echipate cu o sursă de energie:

12.1. Dispozitivele care încorporează sisteme electronice programabile trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure repetabilitatea, siguranţa şi performanţa acestor sisteme în raport cu scopul propus. În condiţiile apariţiei de prim defect în sistem trebuie să se adopte măsuri specifice pentru a elimina sau a reduce la minimum riscurile ce decurg din aceasta.

12.2. Dispozitivele la care siguranţa pacientului depinde de o sursă de putere internă trebuie să fie echipate cu mijloace de determinare a stării sursei de alimentare.

12.3. Dispozitivele la care siguranţa pacientului depinde de o sursă externă de putere trebuie să includă un sistem de alarmă pentru a semnaliza orice cădere a sursei.

12.4. Dispozitivele proiectate pentru a monitoriza unul sau mai mulţi parametri clinici ai pacientului trebuie să fie echipate cu sisteme de alarmă specifice pentru a alerta utilizatorul asupra situaţiilor care ar putea duce la moartea sau deteriorarea severă a stării de sănătate a pacientului.

12.5. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să reducă pe cât posibil riscurile de formare a câmpurilor electromagnetice care ar putea afecta funcţionarea altor dispozitive sau echipamente din mediul înconjurător uzual.

12.6. Protecţia împotriva riscurilor electrice:

Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să se evite pe cât posibil riscul şocului electric accidental în timpul folosirii normale şi în condiţii de prim defect, atunci când dispozitivele sunt corect instalate.

12.7. Protecţia împotriva riscurilor mecanice şi termice:

12.7.1. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să protejeze pacientul şi utilizatorul împotriva riscurilor mecanice legate, de exemplu, de rezistenţa mecanică, stabilitate şi piese mobile,

12.7.2. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să se reducă cât se poate de mult riscurile ce apar din vibraţia generată de dispozitive, ţinându-se seama de progresele tehnice şi de mijloacele disponibile pentru reducerea vibraţiei, în special la sursa de alimentare, numai dacă obţinerea vibraţiilor nu reprezintă scopul propus.

12.7.3. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să se reducă cât se poate de mult riscurile care apar din zgomotul emis, în special la sursa de alimentare, dacă zgomotul emis nu este parte a scopului propus.

12.7.4. Terminalele şi conectorii alimentaţi de la o sursă de putere electrică, de gaz, hidraulică sau pneumatică şi care trebuie să fie mânuiţi de către utilizator trebuie să fie proiectaţi şi construiţi astfel încât să minimalizeze toate riscurile posibile.

12.7.5. Părţile accesibile ale dispozitivelor - cu excepţia părţilor sau a suprafeţelor proiectate pentru a emite căldura sau a atinge temperaturi date - şi împrejurimile lor nu trebuie să atingă temperaturi cu potenţial periculos în condiţii de utilizare normală.

12.8. Protecţia împotriva riscurilor administrării de energie sau substanţe:

12.8.1. Dispozitivele care alimentează pacientul cu energie sau substanţe trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât cantitatea administrată să poată fi reglată şi întreţinută cu precizie suficientă pentru a garanta siguranţa pacientului şi a utilizatorului.

12.8.2. Dispozitivele trebuie să fie prevăzute cu mijloace de prevenire şi/sau de indicare a cantităţii administrate care ar putea constitui un pericol.

Dispozitivele trebuie să încorporeze mijloace pentru a preveni pe cât posibil emiterea accidentală la niveluri periculoase de energie provenind de la o sursă de energie şi/sau substanţă.

12.9. Funcţionarea mijloacelor de control şi a indicatoarelor trebuie să fie clar specificată pe dispozitiv.

Instrucţiunile de operare sau de reglare a parametrilor pe baza unui sistem vizual trebuie să fie înţelese de utilizatori şi, după caz, de pacient.

13. Informaţii furnizate de producător:

13.1. Fiecare dispozitiv trebuie să fie însoţit de informaţiile necesare pentru a fi folosit în siguranţă şi pentru a identifica producătorul, ţinându-se seama de pregătirea şi de cunoştinţele utilizatorilor potenţiali.

Aceste informaţii cuprind detaliile de pe etichetă şi informaţiile din instrucţiunile de folosire.

Este indicat ca informaţiile necesare pentru a folosi dispozitivele în siguranţă să fie redactate pe dispozitivul însuşi şi/sau pe pachetul unitar sau pe ambalajul de vânzare. Dacă nu se practică ambalarea individuală, informaţiile trebuie să fie redactate într-o broşură furnizată cu unul sau mai multe dispozitive.

Instrucţiunile de folosire trebuie să fie incluse în ambalaj pentru fiecare dispozitiv. Ca o excepţie, instrucţiunile de folosire nu sunt necesare pentru dispozitivele de clasa I sau IIa, dacă ele pot fi folosite în siguranţă fără aceste instrucţiuni.

13.2. Dacă este posibil, aceste informaţii trebuie să ia forma simbolurilor. Orice simbol sau culoare de identificare folosită trebuie să fie în conformitate cu standardele române şi/sau standardele naţionale ale statelor membre care transpun standarde armonizate. Dacă nu există standarde, simbolurile şi culorile trebuie să fie descrise în documentaţia furnizată o dată cu dispozitivul.

13.3. Eticheta trebuie să conţină următoarele indicaţii:

a) numele sau numele comercial şi adresa producătorului; pentru dispozitive importate în vederea distribuirii în România sau în Comunitate, eticheta, ambalajul exterior sau instrucţiunile de utilizare vor conţine în plus şi numele şi adresa persoanei prevăzute la art. 31 alin. (3) sau a reprezentantului autorizat al producătorului stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau a importatorului, după caz;

b) detalii strict necesare utilizatorului pentru identificarea dispozitivului şi a conţinutului pachetului;

c) cuvântul "steril", pentru dispozitive livrate steril;

d) numărul lotului precedat de cuvântul "lot" sau numărul de serie, după caz;

e) anul şi luna până la care dispozitivul poate fi folosit în siguranţă;

f) inscripţia "de unică utilizare", pentru dispozitive destinate unei singure utilizări;

g) pentru dispozitive la comandă, inscripţia "la comandă";

h) dacă dispozitivul este destinat investigaţiilor clinice, inscripţia "exclusiv pentru investigaţii clinice";

i) condiţii speciale de păstrare şi/sau de manevrare;

j) instrucţiuni speciale de utilizare;

k) atenţionări şi/sau precauţii necesare;

l) anul de fabricaţie pentru dispozitivele active, altele decât cele prevăzute la lit. e); această indicaţie poate fi inclusă în numărul de lot sau în numărul de serie;

m) metoda de sterilizare, dacă este cazul;

n) în cazul unui dispozitiv prevăzut la art. 4 alin. (2) din hotărâre se precizează că dispozitivul conţine un derivat de sânge uman.

13.4. Pe eticheta şi în instrucţiunile de utilizare producătorul trebuie să definească în mod clar scopul propus al dispozitivului.

13.5. Dispozitivul şi părţile sale detaşabile trebuie să poată fi identificate în numărul de lot, pentru a permite acţiunea de detectare a oricărui risc potenţial al dispozitivului şi părţilor sale componente.

13.6. Instrucţiunile de utilizare trebuie să conţină următoarele:

a) detaliile prevăzute la pct. 13 poz. 13.3, cu excepţia lit. d) şi e);

b) performanţele prevăzute la pct. 3 şi orice efecte secundare nedorite;

c) dacă dispozitivul trebuie instalat sau conectat cu alte dispozitive medicale sau echipamente în scopul utilizării conform scopului propus, detalii suficiente cu privire la caracteristicile sale pentru identificarea corectă a dispozitivelor sau echipamentelor ce trebuie folosite pentru instalarea corectă şi siguranţa în funcţionare a sistemului;

d) toate informaţiile necesare pentru verificarea instalării, dispozitivului, utilizării sale corecte şi sigure, detalii asupra naturii şi frecvenţei operaţiunilor de întreţinere şi calibrare, necesare în vederea asigurării utilizării corespunzătoare şi sigure pe toată durata de funcţionare;

e) informaţii necesare pentru a îndepărta riscurile legate de implantarea dispozitivului, dacă este cazul;

f) informaţii privind riscurile interferenţei reciproce datorate prezenţei dispozitivului în timpul anumitor investigaţii sau tratamente;

g) instrucţiunile necesare în eventualitatea deteriorării ambalajului steril şi, dacă este cazul, metoda potrivită de resterilizare;

h) dacă dispozitivul este reutilizabil, indicaţii privind procesele pentru asigurarea reutilizării, incluzând metoda de curăţare, dezinfecţie, împachetare, sterilizare, restricţii privind numărul de utilizări, dacă este cazul; pentru dispozitivele destinate să fie sterilizate înainte de utilizare, instrucţiunile privind curăţarea şi sterilizarea trebuie să fie astfel redactate încât dacă sunt urmate corect, dispozitivul să rămână conform cu cerinţele de la pct. 1;

i) detalii pentru orice tratament sau manevră necesară înainte ca dispozitivul să fie utilizat, ca de exemplu: sterilizare, asamblare finală;

j) în cazul dispozitivelor care emit radiaţii în scopuri medicale, detalii asupra naturii, tipului, intensităţii şi distribuţiei acestor radiaţii;

Instrucţiunile de utilizare trebuie să includă şi detalii care permit personalului medical să informeze pacientul asupra contraindicaţiilor şi precauţiilor necesare. Aceste detalii trebuie să cuprindă în particular:

k) precauţii în eventualitatea schimbării performanţelor dispozitivului;

l) precauţii privind expunerea, în condiţii de mediu rezonabil previzibile, la câmpuri magnetice, influenţe electrice externe, descărcări electrostatice, presiune sau variaţii de presiune, acceleraţie, surse de foc;

m) informaţii privind medicamentele sau produsele pe care dispozitivul le administrează, incluzând restricţiile în alegerea acestor substanţe;

n) precauţii împotriva oricărui risc special, neobişnuit referitor la aruncarea dispozitivului;

o) medicamentele încorporate în dispozitive ca parte integrantă în conformitate cu pct. 7 poz. 7.4.1 şi 7.4.2;

p) gradul de precizie cerat pentru dispozitivele cu funcţie de măsurare.

14. În cazul în care conformitatea cu cerinţele esenţiale se poate demonstra numai prin date clinice, conform secţiunii I Cerinţe generale pct. 6, aceste date trebuie obţinute conform procedurii prevăzute în anexa nr. 10.

3 noiembrie 2009

Cont fara comision la depunere

Ca raspuns la repetatele cereri ale membrilor,Conducerea OTDR a mai deschis un cont la BRD. Depunerea contravalorii cotizatiei sau a taxei de inscriere ,dupa caz,in acest cont, se face fara a se percepe comision:

Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800,

BRD BrasovPentru cei interesati este activ in continuare si vechiul cont de la BCR:

Cod IBAN: RO13RNCB0088095494090001,

BCR Bucuresti Mosilor


CIF: 22889959Sedinta de informare si socializare


Vineri, 6 noiembrie 2009 , ora 16 a avut loc:"Sedinta de informare si socializare" a membrilor OTDR
in sala restaurantului Green Pizza,complex Tic-Tac.
6 octombrie 2009

Comunicat

Incepand cu data de 05.10.2009 sediul Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania s-a mutat din str. Vaselor , nr. 2, sector 2, Bucuresti,
in str.ILARIE CHENDI, nr. 2, sector 2, Bucuresti.

Adresa e-mail:office@otdr.ro
Telefon: 021 211 30 37
Fax: 021 211 30 32
Mobil: 0732 731 559

Hotararea Consiliului National al OTDR nr.29/26.09.2009

In data de 26 septembrie 2009 a avut loc la Hotel Armonia din Bucuresti sedinta extraordinara a Consiliului National al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania. Presedinta OTDR, doamna Alina Moldovan, a fost suspendata din functie.
In baza prerogativelor statutare, art 32 alin 1.lit b) si c) din Statutul OTDR, membrii Consiliului National au hotarat revocarea mandatului de Presedinte si membru al Biroului Executiv al d-nei Alina Moldovan, incepand cu data de 26 septembrie 2009.

Pana la alegerea unui nou presedinte, in maxim 90 de zile de la data sedintei extraordinare a C.N. din 26 sept 2009 a fost mandatat ca Presedinte interimar dl Attila Dombai (Brasov), care preia prerogativele presedintelui in aceasta perioada.

Componenta Biroului Executiv a fost completata prin alegerea d-lui Adrian Motronea (Sibiu) ca membru.

Sediul OTDR din str. Vaselor nr 32, sector 2 Bucuresti se va muta la o noua adresa, care va fi publicata in cel mai scurt timp.detalii......

9 septembrie 2009

Revizuirea RUTD si revizarea Certificatului de Membru

În zilele de 30-31.07.2009, a avut loc şedinţa ordinară a Biroului Executiv al OTDR, în baza art. 36 (1) din Legea nr. 96/2007 şi art. 36 (1) şi 40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a OTDR.

În conformitate cu deciziile luate de Biroul Executiv , vă aducem la cunoştinţă că în vederea revizuirii Registrului Unic al Tehnicienilor Dentari – RUTD, este necesară completarea dosarelor membrilor OTDR cu următoarele documente:

 • A.Pentru profesie:
  • foaie matricolă (pentru absolventii după 1990 de liceu/postliceala/colegiu/universitate, care nu o au înscrisă pe verso la diplomă);
  • orice înscris doveditor al frecventării unei forme de pregătire sau informare în legătură cu profesia de technician dentar (ex: participare la evenimente, work-shop-uri, cursuri, simpozioane, congrese etc);
  • dovada detinerii titlului de "tehnician dentar principal".
 • B.Alte documente:
  • adeverinţă de vechime în profesie(vechime ce poate fi dovedită cu acte);
  • pentru forma de exercitare a profesiei de tehnician dentar – copie după documente doveditoare (pentru SRL - copie CUI; pentru CPI/PFA/Laboratoare individuale sau alte denumiri date de organele fiscale - copie CIF.


   Totodata, va rugam, sa verificati valabilitatea avizului de pe spatele certificatului de membru si in cazul in care acesta este expirat va amintim ca trebuie sa va prezentati pentru noul aviz.

   Actele necesare:

-Certificatul de membru

-Certificat medical tip A5 de la medicul de medicina a muncii

-Dovada platii cotizatiei la zi

-Adeverinta de la locul de munca(identica cu cea de la punctul B).Daca completati adeverinta pe loc trebuie sa aveti stampila firmei(CPI,SRL etc) .


Termenul limită pentru depunerea documentelor de la punctul A si B este 01.10.2009.Consiliul Judetean Constanta al OTDR

21 mai 2009

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE AL PROFESIEI DE TEHNICIAN DENTAR

Capitolul I. DISPOZITII SI INDATORIRI GENERALESubcapitolul I.1. Reguli si principiiArt. 1. (1) Prezentul cod deontologic reprezinta un set de reguli si principii de etica si deontologie menite sa
constituie regulamentul cadru de conduita al tehnicianului dentar.

Art. 2. Prezentul cod constituie o baza comuna a tuturor tehnicienilor dentari, membri ai Ordinului
Tenicienilor Dentari din Romania, pentru abordarea si manifestarea de atitudine colectiva.

Art. 3. Tehnicienii dentari achieseaza la principiul conform caruia orice persoana are dreptul sa-i fie
respectate demnitatea si drepturile fundamentale fara nici o discriminare pe criterii de cultura, nationalitate,
etnie, limba, culoare sau rasa, religie, sex sau orientare sexuala, statut marital, abilitati fizice sau
intelectuale, varsta, statut socio-economic sau orice alta caracteristica personala, conditie sau statut.

Art. 4. De asemenea, prin adeziunea la acest document toti tehnicienii dentari accepta si sustin ca
principiul de baza care sta la fundamentul activitatii lor este producerea de lucrari specifice destinate
pacientilor , iar competenta si responsabilitatea retetei (prescriptie) si metodei de tratament apartine
medicului dentist. Tehnicienii dentari sunt competenti si responsabili pentru metoda tehnica de executie a
retetei, iar armonizarea dintre cele doua, pentru binele pacientului se face numai prin comunicare.

Art. 5. Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania, este autoritatea competenta romana pentru
reglementarea, controlul si supravegherea exercitarii profesiei de tehnician dentar.

Art. 6. Profesia de tehnician dentar se exercita pe teritoriul Romaniei in conditiile Legii nr. 96/2007 cu
modificarile si completarile ulterioare, de persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in
profesia de tehnician dentar.

Art. 7. Avand in vedere ca prezentul cod combina prevederi de etica, dar si reguli si criterii de deontologie,
se va face distinctie intre acestea in sensul ca acestea din urma sunt obligatorii si trebuie luate in
considerare in alegerea optiunilor etice puse la dispozitie in prezentul cod.

Art. 8. Codul deontologic al tehnicianului dentar are ca principale scopuri:
a) reglementarea din punct de vedere deontologic a relatiilor dintre tehnicienii dentari si clientii lor;
b) formularea responsabilitatilor profesionale a tehnicienilor dentari;
c) apararea demnitatii si a prestigiului profesiunii de tehnician dentar;

Art. 9. Principiile fundamentale in baza carora se exercita profesia de tehnician dentar sunt urmatoarele:
a) exercitarea profesiei se face exclusiv in respect fata de viata si de persoana umana;
b) in orice situatie primeaza binele pacientului;
c) colaborarea, ori de cate ori este cazul, cu toti factorii implicati in asigurarea drepturilor, integritatii si
sanatatii pacientului;
d) adoptarea unui rol activ fata de informarea si educatia specifica tehnicii dentare a publicului;
e) derularea lucrarilor specifice activitatilor de tehnica dentara se face la cele mai inalte standarde de
calitate posibile, pe baza unui nivel inalt de competenta stiintifica, aptitudini practice si performante
profesionale, in concordanta cu progresele practicii tehnicii dentare;
f) in exercitarea profesiei tehnicienii dentari trebuie sa dovedeasca loialitate si solidaritate unii fata de
altii, sa-si acorde colegial ajutor si asistenta pentru realizarea indatoririlor profesionale;
g) tehnicienii dentari trebuie sa se comporte cu cinste si demnitate profesionala si sa nu prejudicieze
nici un fel profesia de tehnician dentar sau sa diminueze increderea publica in aceasta;
h) respectarea confidentialitatii informatiei si a secretului profesional;
i) evitarea conflictelor cu convingeri morale sau religioase;

Art. 10. Din punct de vedere deontologic tehnicianul dentar are urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de
tehnician dentar;
b) sa respecte Codul de etica si deontologie al profesiei de tehnician dentar si Regulamentul de
organizare si functionare al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania;
c) sa se pregateasca prin programe de educatie profesionala continua acreditate de Ordinul
Tehnicienilor Dentari din Romania;
d) sa colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune solutii protetice in acord cu interesul
pacientului;
e) sa respecte indicatiile scrise de medicul dentist privind solutia protetica aleasa de acesta pentru
fiecare caz in parte, sa isi asume intreaga raspundere in realizarea acesteia, din punct de vedere tehnic,
morfologic, functional si estetic, in conformitate cu comanda primita, semnata si parafata si sa elibereze
un certificat de conformitate.

Art. 11. Tehnicianul dentar nu trebuie sa inceteze niciodata, in decursul vietii sale profesionale, sa isi
insuseasca achizitiile tehnicii dentare, in scopul imbunatatirii cunostintelor sale profesionale.

Art. 12. (1) Tehnicianul dentar are responsabilitatea, in conformitate cu abilitatile si cunostintele sale, sa
contribuie la informarea obiectiva a publicului si autoritatilor in ceea ce priveste problemele specifice
profesiei de technician dentar.
(2) Tehnicianul dentar care ofera informatii de specilitate in mass-media trebuie sa verifice modul in
care afirmatiile sale sunt facute publice si sa ia atitudine in cazul denaturarii acestora.

Art. 13. Tehnicianul dentar este obligat sa ateste cu documente doveditoare pregatirea sa, prin formele
programelor de pregatire profesionala acceptate, atunci cand acest lucru ii este solicitat de organele
abilitate ale Ordinului la nivel central sau teritorial.

Art. 14. Fiecare technician dentar este raspunzator pentru toate deciziile sale profesionale, indiferent de
responsabilitatile asumate in exercitarea profesiei sale.

Art. 15. Tehnicianul dentar este raspunzator pentru daunele cauzate de deciziile sale profesionale, atat in
cazul vinovatiei, cat si al culpei sau neglijentei profesionale.

Art. 16. In spiritul promovarii demnitatii profesiei, tehnicianul dentar se va ingriji ca partenerii, asociatii si
angajatii sai sa se comporte in asa fel incat sa nu lezeze drepturile persoanelor cu care sau pentru care
lucreaza si sa nu diminueze increderea publica in onestitatea si responsabilitatea cu care membrii Ordinului
s-au angajat sa-si exercite profesia.Subcapitolul I.2. DefinitiiArt. 17. In sensul prezentului Cod urmatorii termeni se definesc astfel:
a) „Ordin” sau „Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania” – constituie autoritate competenta cu
atributiuni în reglementarea, controlul si supravegherea exercitarii profesiei de tehnician dentar..
b) „Tehnician dentar” – oricare persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al
Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene,
posesor al diplomei, titlului sau certificatului eliberate de o institutie de invatamant cu profil de tehnica
dentara, conform normelor Uniunii Europene, de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele
apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene, si avand competenta necesara
pentru confectionarea dispozitivelor tehnico-medicale unicat la comanda si care respecta urmatoarele
conditii:
- este posesoare a diplomei, titlului sau certificatului de absolvire a unei forme de invatamant
cu profil de tehnica dentara, eliberata conform normelor Uniunii Europene, de catre statele
membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau
Confederatiei Elvetiene;
- este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii;
- este membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.
c) „Dispozitiv tehnico-medical unicat la comanda” – orice dispozitiv dentar (inclusiv proteze dentare,
fixe sau mobile) executat in mod special in conformitate cu planul protetic scris, semnat si parafat de
medicului dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice si este destinat exclusiv unei singure
utilizari, pentru un singur pacient, individual determinat.
d) „Client” – orice persoana fizica sau juridica autorizata sa emita o comanda catre un tehnician dentar
pentru efectuarea unei lucrari, activitati, actiuni, sau unui act specific activitatilor de tehnica dentara,
comanda ce trebuie insotita de o prescriptie medicala si un plan protetic semnat si parafat de un medic
dentist calificat si autorizat.
e) „Comanda” – comanda scrisa constituie manifestarea de vointa a unei persoane fizice sau juridice
autorizate prin care cere unui technician dentar sa fabrice un dispozitiv medical unicat conform unei
prescriptii medicale clare (plan protetic), semnata si parafata de catre un medic dentist calificat si
autorizat, asupra careia isi asuma responsabilitatea din punct de vedere tehnic si al designului. Comanda
scrisa poata sa faca parte sau tine loc de contract comercial intre client si tehncian in conditiile in care
este acceptata, contine termen de livrare si pret ferm.
f) „Plan Protetic” – caracteristicile specifice dispozitivului tehnico-medical unicat la comanda, pentru un
singur pacient, individual determinat. Planul protetic insoteste comanda scrisa a medicului dentist.
g) „Lucrari, activitati, actiuni, acte specifice activitatilor de tehnica dentara” – orice lucrare, activitatea,
actiune sau act referitor la confectionarea, producerea si repararea de dispozitive tehnico-medicale
(inclusiv proteze dentare, fixe sau mobile) unicate la comanda, inclusiv serviciile de consultanta aferente
acestor activitati; participarea, impreuna cu medicii si alte categorii de personal la cercetarea in domeniul
tehnicii dentare; marketing si management al laboratorului de tehnica dentara; activitate didactica de
instruire practica sau de administratie in domeniul tehnicii dentare; orice alte lucrari, activitati, actiuni sau
acte specifice tehnicii dentare permise de legislatia in vigoare.
h) „Pacient” – persoana fizica, individual determinata, caracterizata de elemente morfo-anatomo-
fiziologice specifice, careia ii este destinata confectionarea, producerea si/sau repararea in mod special a
unui dispozitiv tehnico-medical unicat la comanda, in conformitate cu comanda scrisa, semnata si
parafata a medicului dentist.Capitolul II. INDEPENDENTA PROFESIONALAArt. 18. Tehnicianul dentar are independenta profesionala, libertatea alegerii lucrarilor specifice activitatilor
de tehnica dentara pe care le considera necesare, in limitele competentei sale, si este raspunzator pentru
acestea.

Art. 19. Tehnicianul dentar poate refuza efectuarea unor lucrari specifice activitatilor de tehnica dentara fata
de un client din motive personale sau profesionale temeinice, indrumand clientul spre alti tehnicieni dentari.
Capitolul III. RESPONSABILITATEA PROFESIONALASubcapitolul III.3. Responsabilitati generale in exercitarea profesiei de Tehnician Dentar
Art. 20. Tehnicianul dentar este responsabil de calitatea si conformitatea lucrarii acceptate pentru executie.

Art. 21. Tehnicianul dentar poate accepta sa execute o lucrare specifica tehnicii dentare doar daca are
pregatire si practica suficienta pentru aceasta.

Art. 22. Tehnicianul dentar are responsabilitatea de a utiliza numai aparate specifice activitatilor de tehnica
dentara pentru manuirea carora are pregatire.

Art. 23. Daca in urma discutiilor cu clientul sau in cursul derularii lucrarilor specifice activitatilor de tehnica
dentara tehnicianul dentar considera ca nu are suficiente cunostinte ori experienta pentru a asigura o
lucrare corespunzatoare, este obligat sa solicite consultarea si sprijinul, prin orice mijloace, a altor
tehnicieni dentari sau va indruma clientul catre acestia.

Art. 24. Tehnicianul dentar este responsabil pentru competentele si atributiunile sale profesionale.
Delegarea unor operatiuni catre alte persoane, indiferent de nivelul de competenta al acestora, nu il
absolva de responsabilitatea rezultatelor obtinute.

Art. 25. In activitatea de tehnica dentara ce se desfasoara in echipa, raspunderea pentru actele specifice
activitatii profesionale apartine sefului echipei, in limitele atributiilor administrative de coordonare, si
tehnicianului dentar care efectueaza direct actul specific activitatii profesionale, in limitele competentei sale
profesionale si rolului care i-a fost atribuit de seful echipei. Exista 2 tipuri de responsabilitate:


1. Responsabilitate administrativa pentru care raspunde administratorul, sau dupa caz, seful echipei
(cel care distribuie sarcinile de serviciu).

2. Raspundere profesionala, pentru care raspunde tehnicianul dentar si se refera la toate activitatile
specifice tehnicii dentare (vezi definitia de la cp. Definitii) indiferent ca au fost insusite individual sau i-
au fost atribuite ca sarcini de serviciu, atat individual sau in echipa.

Art. 26. Incredintarea totala sau partiala a obligatiilor proprii catre alte persoane, in lipsa controlului
personal, constituie abatere deontologica.

Art. 27. (1) Tehnicianul dentar are obligatia sa colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune
solutii tehnice, in acord cu interesele pacientului, acordand clientului consultanta tehnica de specialitate.
(2) Tehnicianul dentar este responsabil de obtinerea consimtamantului informat al clientului pentru
orice modificare a solutiei tehnice agreate si/sau cuprinse in comanda initiala.

Art. 28. Tehnicianul dentar nu va desfasura sub nici o forma activitati de propaganda politica, de
promovare, sustinere sau dezavuare politica, referitoare la persoane active in viata publica politica sau
referitoare la doctrine, partide si platforme politice, direct sau indirect, in cadrul Ordinului, a intalnirilor la
orice nivel al Ordinului, central sau teritorial, indiferent daca evenimentele au un caracter protocolar sau
neprotocolar, oficial sau neoficial.

Art. 29. In cazul in care efectuarea unor lucrari specifice activitatilor de tehnica dentara, indiferent de motiv
sau stadiul de desfasurare, se transfera catre un tert tehnicianul dentar este obligat sa puna la dispozitia
celui care preia lucrararea toate informatiile specifice referitoare la caz.Subcapitolul III.4. Educatia profesionala continuaArt. 30. Tehnicienii dentari au datoria de a-si perfectiona continuu cunostintele profesionale, cu
respectarea normelor care reglementeaza activitatea profesionala a tehnicienilor dentari, fiind obligati sa se
perfectioneze si sa se pregateasca prin programe de educatie profesionala pe parcursul intregii vieti
profesionale.Subcapitolul III.5. Responsabilitatea protejarii secretului profesionalArt. 31. Secretul profesional este obligatoriu, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Art. 32. (1) Fac obiectul secretului profesional tot ceea ce tehnicianul dentar, in timpul exercitarii profesiei
sale, a aflat direct sau indirect in legatura cu viata intima a pacientului sau a clientului, precum si probleme
de diagnostic, tratament, sau alte elemente in legatura cu lucrarile specifice activitatilor de tehnica dentara
executate.
(2) Secretul profesional isi pastreaza aceasta calitate si dupa terminarea relatiei contractuale cu
clientul.

Art. 33. Secretul profesional trebuie pastrat fata de orice alta persoana care nu este implicata in lucrarile
specifice activitatilor de tehnica dentara ale pacientului in cauza.

Art. 34. In comunicarile stiintifice cazurile vor fi in asa fel prezentate incat identitatea pacientului sa nu
poata fi recunoscuta.

Art. 35. Acordarea de informatii cu caracter de secret profesional catre terti se poate face numai cu acordul
pacientului, al clientului medic dentist si al tehnicianul dentar care a realizat lucrarea.

Art. 36. Evidentele specifice activitatilor de tehnica dentara trebuie pastrate ca materiale secrete
profesionale.


Subcapitolul III.6. Integritatea si imaginea tehnicianului dentarArt. 37. Tehnicianul dentar trebuie sa fie model de comportament etic si profesional, contribuind la
cresterea nivelului sau profesional, a autoritatii si prestigiului profesiei de tehnician dentar pentru a dobandi
stima si increderea clientilor, pacientilor, colaboratorilor si a celorlalti colegi tehnicieni dentari.

Art. 38. Tehnicianul dentar nu are voie sa se foloseasca de un mandat electiv, o functie administrativa sau
de alte autoritati pentru a-si creste clientela.

Art. 39. Tehnicianul dentar poate folosi numai titlul la care are dreptul, conform pregatirii sale profesionale.

Art. 40. Tehnicianul dentar nu trebuie sa faca propaganda in mediile specifice activitatilor de tehnica
dentara sau chiar nespecifice activitatilor de tehnica dentara unor procedee de lucru insuficient probate sau
a unor materiale insuficient testate, fara sa sublinieze si rezervele ce se impun.

Art. 41. Este contrara deontologiei profesionale intelegerea dintre doi tehnicieni dentari, intre un tehnician
dentar si un medic dentist, intre un tehnician dentar si orice alta persoana, pentru obtinerea de avantaje
materiale sau personale nejustificate sau ilicite.

Art. 42. (1) Este interzisa practicarea de catre tehnicianul dentar a unor activitati care dezonoreaza profesia
de tehnician dentar.
(2) Orice tehnician dentar trebuie sa se abtina, chiar in afara vietii profesionale, de la acte de natura sa
duca la desconsiderarea profesiei.

Art. 43. Tehnicianul dentar nu poate fi obligat sa isi exercite profesia in conditii ce ar putea compromite
calitatea actelor sale profesionale, cu exceptia situatiilor de urgenta vitala.

Art. 44. Tehnicianul dentar nu poate propune si promova clientului ca benefice ori lipsite de riscuri metode,
tehnologii, materiale sau procedee iluzorii ori insuficient probate.

Art. 45. (1) Este interzisa acordarea de facilitati, colaborarea sau sprijinirea oricarei persoane care practica
tehnica dentara in afara legii.
(2) Tehnicianul dentar are obligatia de a sesiza existenta unor astfel de situatii Ordinului Tehnicienilor
Dentari din Romania.


Subcapitolul III.7. Onorarii si atragerea clientilor

Art. 46. (1) Este interzisa tehnicianului dentar practicarea concurentei neloiale.
(2) Serviciul gratuit in scopuri filantropice este permis cu respectarea legislatiei in vigoare


Subcapitolul III.8. Tehnicianul dentar cu functie de conducere. Seful de laborator


Art. 47. Inainte de a-si asuma o functie de conducere, tehnicianul dentar trebuie sa se autoevalueze si sa
se asigure ca este capabil sa indeplineasca toate responsabilitatile acestei functii.

Art. 48. In exercitarea functiei tehnicianul dentar cu functie de conducere are urmatoarele obligatii:
a) trebuie sa se informeze asupra tuturor aspectelor si cerintelor legate de functia pe care o
indeplineste;
b) trebuie sa se asigure ca toti membrii personalului aflat in subordinea sa sunt informati asupra
atributiilor profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca;
c) trebuie sa transmita instructiunile clar pentru a impiedica orice risc de eroare; in masura
posibilitatilor, el va transmite in scris proceduri standard de operare;
d) a se asigura ca membrii personalului aflat in subordinea sa isi indeplinesc atributiile in conformitate
cu prevederile legale, dar si cu competenta si aptitudinile personale;
e) trebuie sa respecte independenta profesionala a tehnicienilor dentari din subordine in concordanta
cu competentele acestora;
f) se asigura ca echipamentele, locatia si utilitatile de la locul de munca sunt mentinute la standardele
acceptate sau reglemenate de legislatia in vigoare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor
profesionale;
g) se asigura ca toate activitatile profesionale desfasurate sub controlul sau, precum si cele exercitate
de el personal sunt desfasurate in bune conditii;
h) se asigura ca toate masurile privind pastrarea confidentialitatii sunt efective;
i) Tehnicianul dentar are atat obligatia de a urmari executarea intocmai a lucrarilor comandate de
catre client, cat si obligatia de a dezvolta si implementa mecanisme functionale de monitorizare
permanenta a stadiului tehnologic al fiecarei lucrari in parte;
j) are responsabilitatea sa asigure conditiile pentru desfasurarea practicii in laboratorul pe care il
conduce in cazul elevilor si studentilor sau pentru stagiari in cazul angajarii.
Capitolul IV. REGULI DE CONDUITA IN RELATIILE PROFESIONALE


Subcapitolul IV.9. Conduita fata de lege si autoritati

Art. 49. Tehnicianul dentar are obligatia sa respecte legile in vigoare in locul unde isi desfasoara activitatea.

Art. 50. Tehnicianul dentar va sprijini organele competente pentru respectarea si restabilirea legalitatii in
domeniul exercitarii profesiei.

Art. 51. Tehnicianul dentar ce isi desfasoara activitatea in cadrul administratiei publice, in invatamant sau in
calitatea sa de membru al unui for de conducere in cadrul unor entitati publice sau private, sau care
participa in diverse foruri decizionale si de jurizare, nu va accepta avantaje materiale oferite pentru a
influenta decizia sa.

Art. 52. Tehnicianul dentar, membru al unor comisii sau organisme tehnice, sau in calitatea sa de membru
al unui for de conducere in cadrul unor entitati publice sau private, nu va divulga si nu va folosi in scopul
obtinerii de avantaje personale, materiale sau nu, informatii de specialitate care nu au fost facute publice.

Art. 53. Obligatiile tehnicianului dentar fata de Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania sunt stabilite de
Legea 96/2007 cu completarile si modificarile ulterioare, Statutul si Regulamentele Ordinului.
Subcapitolul IV.10. Relatia cu clientii

Art. 54. (1) Alegerea tehnicianului dentar, pentru orice activitate derulata de acesta in conditiile legii, este
libera.
(2) Nimeni nu poate impune unei persoane un tehnician dentar.

Art. 55. (1) Relatiile dintre tehnicianul dentar si medicii dentisti trebuie sa aiba la baza increderea reciproca
in competenta si experienta profesionala.
(2) Aceasta incredere obliga tehnicianul dentar ca de-a lungul intregii sale cariere sa asigure si sa
mentina la cel mai inalt nivel performantele si conduita sa profesionala si personala, sa-si actualizeze
cunostintele profesionale permanent in sfera activitatii sale.

Art. 56. Relatiile dintre tehnician dentar si clientii sai se bazeaza pe onestitate, probitate, corectitudine,
sinceritate si confidentialitate.

Art. 57. La baza colaborarii cu un client si a efectuarii unei lucrari specifice activitatilor de tehnica dentara
pentru un client, sta comanda scrisa, inclusiv planul protetic, semnata si parafata a clientului, medicul
dentist.

Art. 58. In folosirea unor metode tehnice noi, specifice activitatilor de tehnica dentara, trebuie sa primeze
interesul pacientului si al clientului in limitele competei profesionale a tehnicianului dentar.

Art. 59. Orice relatie in executarea unei lucrari sau a unei activitati specifice activitatilor de tehnica dentara
intre un tehnician dentar si un medic dentist este o relatie contractuala.

Art. 60. (1) Tehnicianul dentar va refuza activitati profesionale care conduc la nerespectarea legalitatii sau
care contravin prevederilor prezentului Cod.
(2) In masura posibilitatilor tehnicianul dentar va lua masurile de precautie contractuale care sa-i
permita intreruperea, la nevoie, a relatiilor contractuale cu acei clienti sau cu acei angajatori care, prin
cerintele sau atitudinea lor pe parcursul desfasurarii activitatilor contractate, genereaza situatii ca cele
enuntate la articolul precedent.

Art. 61. In relatiile cu tertii, tehnicianul dentar va actiona intotdeauna numai in interesul legitim al clientului
si al pacientului si in concordanta cu interesul public.

Art. 62. In indeplinirea atributiilor sale, tehnicianul dentar trebuie sa aiba in vedere si sa apare interesele
clientului sau, ale pacientului si pe cele ale sale proprii.

Art. 63. Tehnicianul dentar are obligatia sa colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune solutii
tehnice, in acord cu interesele pacientului, acordand clientului consultanta tehnica de specialitate.

Art. 64. (1) Inainte de a angaja o lucrare, tehnicianul dentar are obligatia sa informeze clientul asupra
cheltuielilor estimate pe care aceasta le implica.
(2) Intre tehnicianul dentar si medicul dentist trebuie sa existe consimtamantul reciproc si informat
asupra oricarei modificari a solutiei tehnice agreate si/sau cuprinse in comanda initiala, sau a oricaror
modificari a contractului (de ex. costul estimativ al modificarii solutiei).

Art. 65. In cadrul contractului medicul dentist si tenicianul dentar sunt fiecare responsabili pentru solutiile
alese (solutia protetica in cazul medicului si solutia de executie tehnica in cazul tehnicianului), in interesul
pacientului.

Art. 66. Inainte de a accepta o comanda pentru executia unei unei lucrari sau a unei activitati specifice
activitatilor de tehnica dentara, tehnicianul dentar se va asigura ca poate executa acea lucrare sau
activitate.

Art. 67. Daca in urma discutiilor cu clientul sau in cursul derularii activitatilor specifice de tehnica dentara
tehnicianul dentar considera ca nu are suficiente cunostinte ori experienta pentru a asigura o lucrare
corespunzatoare, va solicita consultarea si sprijinul, prin orice mijloace, a altor tehnicieni dentari specializati
sau va indruma clientul catre acestia.

Art. 68. Acordul dintre parti (contractul sau conventia dintre medicul dentist si tehnicianul dentar), indiferent
daca este scris sau doar un acord verbal trebuie sa aiba la baza urmatoarele elemnte: partile (cine cere,
cine executa), obiectul contractului (ce se cere, detalii, plan protetic, etc), valoarea contractlui (deviz
estimativ al lucrarii dupa caz, care se definitiveaza cu devizul postcalcul la terminarea lucrarii), termenul de
executie (continut in devizul estimativ si clarificat la incheierea devizului post calcul).

Art. 69. Tehnicianul dentar nu poate actiona decat in limitele contractului incheiat cu clientul sau, cu
exceptia cazurilor prevazute de lege.

Art. 70. (1) In relatia cu clientii tehnicianul dentar nu isi va asuma angajamente care implica situatii sau
atitudini incompatibile cu indatoririle sale de ordin profesional ori care sunt susceptibile sa creeze indoiala
asupra probitatii sale profesionale.
(2) In relatia cu clientii tehnicianul dentar nu va face concesii de natura sa dauneze calitatii lucrarii
si/sau sa lezeze interesul pacientului din motive precum presiuni de natura politica, trafic de influenta sau
alte constrangeri invocate de client cu scopul de a reduce valoarea contractului sau timpul de executie si
in dauna calitatii si a eticii profesionale.

Art. 71. Relatia cu clientul are la baza confidentialitatea datelor si informatiilor si respectarea secretului
profesional.

Art. 72. (1) Pe durata contractului, tehnicianul dentar trebuie sa dea clientului tot concursul sau bazat pe
cunostintele profesionale si intreaga sa experienta.
(2) In situatia in care tehnicianul dentar are convingerea ca resursele alocate (timp, bani, amprenta,
alte demersuri si materiale necesare dupa caz) de catre client sunt insuficiente pentru realizarea lucrarilor
care decurg din contract, el este dator sa aduca acest lucru la cunostinta clientului.

Art. 73. Tehnicianul este obligat fata de client sa respecte termenele negociate si asumate si sa-si
informeze clientul, in timp util, privitor la orice modificare intervenita pe parcursul derularii contractului, de la
momentul acceptarii comenzii pana la predarea lucrarii clientului, in legatura cu prestatia sa, si care ar
putea influenta calitatea, costurile, termenele sau alte elemente ale lucrarii.

Art. 74. (1) Tehnicianul dentar nu poate subcontracta integral o lucrare angajata de el cu scopul de a avea
foloase materiale din intermediere.
(2) Tehnicianul dentar poate subcontracta parti dintr-o lucrare angajata cu conditia ca interesele
clientului sa nu fie afectate. Incredintarea acestor parti se va realiza de catre tehnician dentar doar pe
baza de contract scris.

Art. 75. Tehnicianul dentar are obligatia sa elaboreze, sa pastreze si sa arhiveze toate documentele
relevante elaborate pe parcursul unei lucrari specifice activitatilor de tehnica dentara, cel putin cele
referitoare la: copii dupa planul protetic, comanda medicului si detaliile tehnice de executie, care vor fi
coroborate la punerea pe piata cu factura de iesire si certificatul de conformitate.


Subcapitolul IV.11. Conduita fata de colegiArt. 76. Relatiile intre tehnicieni dentari se bazeaza pe respect si sprijin reciproc.

Art. 77. Tehnicianul dentar isi va construi reputatia profesionala doar pe baza meritelor, performantelor si
efortului propriu, fara a afecta activitatea altui tehnician dentar.

Art. 78. Concurenta intre tehnicieni dentari se bazeaza strict pe competenta si calitatea serviciilor
profesionale oferite clientilor. Sunt interzise si se considera concurenta neloiala urmatoarele actiuni:
a) tentativa sau actiunea de atragere sau deturnare de clientela, prin denigrarea sau discreditarea
altui tehnician dentar.
b) practicarea unor subevaluari intentionate a lucrarilor sau serviciilor in discutie, facute cu intentie
sau avand cunostinta de oferta anterioara a altui tehnician dentar.
c) folosirea unei functii publice pe care o detine in scopul atragerii de comenzi in interes personal,
ocolindu-se circuitul lor normal.
d) utilizarea unor informatii de specialitate nepublicate, la care tehnicianul dentar a avut acces pe cai
nelegale in scopul avantajarii sale in competitia cu alti colegi.
e) preluarea unui contract pe care un coleg tehnician dentar l-a denuntat in conditiile Art. 60.

Art. 79. Atat in sensul prevazut de Art. 74 cat si in orice alta situatie tehnicianul dentar nu va incerca sa
inlocuiasca pe un alt tehnician dentar din calitatea si atributiile detinute de acesta, decat pe calea
participarii la o selectie legal organizata sau cu acordul scris al celui inlocuit si nu va incerca sa obtina
avantaje pe nedrept din munca altui tehnician dentar sau colaborator.

Art. 80. Tehnicianul dentar isi poate face publicitate cu conditia sa nu afecteze activitatea unui tehnician
dentar sau a unui tert.

Art. 81. (1) Tehnicianul dentar care este solicitat sa-si exprime parerea asupra lucrarii altui tehnician dentar,
il va anunta pe acesta.
(2) In cazul unor lucrari scrise publicate sau a unor dizertatii publice, referirea la activitatea sau lucrarile
unui tehnician dentar nu impune neaparat anuntarea prealabila a acestuia.

Art. 82. (1) Calomnierea unui alt tehnician dentar, sau raspandirea de comentarii ce ar putea sa-i
prejudicieze reputatia profesionala sunt condamnabile.
(2) Este de dorit ca tehnicienii dentari sa ia apararea unui alt tehnician dentar atacat, daca exista
motive temeinice sa se considere ca atacul este nedrept.

Art. 83. Orice litigiu intre tehnicienii dentari, referitor la exercitarea profesiunii, trebuie supus imediat spre
conciliere, impreuna cu toate documentele necesare cercetarii, Comisiei de Disciplina, inainte de sesizarea
altor instante.


Capitolul V. RASPUNDEREA DISCIPLINARA


Art. 84. Nerespectarea prevederilor prezentului Cod constituie abatere si atrage dupa caz raspunderea
disciplinara, contraventionala sau penala, conform legislatiei in vigoare si a Regulamentului de Organizare
si Functionare al Ordinului sau a Regulamentului de Disciplina.

Art. 85. (1) Toti tehnicienii dentari vor coopera cu Comisia de Disciplina a Ordinului, atat in supervizarea
conduitelor etice cat si in promovarea lor.
(2) Refuzul cooperarii constituie abatere de la prezentul Cod si poate atrage sanctiuni disciplinare.Capitolul VI. DISPOZITII FINALE

Art. 86. Prevederile prezentului Cod, se completeaza corespunzator cu dispozitiile Legii nr. 96/2007 cu
modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Statutului, ale Regulamentului de Organizare si
Functionare al Ordinului, cu alte regulamente, norme interne sau alte documente emise de catre Ordin,
precum si cu orice act normativ in vigoare relevant si cu impact asupra activitatii profesionale a tehnicienilor
dentari.

Art. 87. Codul deontologic al profesiei de tehnician dentar intra in vigoare odata cu aprobarea lui de catre
Adunarea Generala a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

Art. 88. (1) Tehnicienii dentari au responsabilitatea de a cunoaste si de a aplica prevederile acestui Cod.
(2) Orice fapte savarsite in legatura cu profesia care contravin prevederilor prezentului Cod, angajeaza
raspunderea disciplinara a tehnicienilor dentari.

Art. 89. Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania nu vor recunoaste ca fiind profesionala
activitatea care este neconforma cu principiile si prevederile acestui Cod.

Art. 90. Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania au obligatia morala de a nu promova, sprijini
sau colabora in derularea sau cu persoane care deruleaza activitati profesionale neconforme sau contrare
prevederilor prezentului Cod.

Art. 91. In scopul promovarii increderii publice in onestitatea si responsabilitatea cu care membrii Ordinului
s-au angajat sa-si exercite profesia, membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania au obligatia
morala de a denunta existenta oricaror activitati profesionale neconforme sau contrare prevederilor
prezentului Cod.

Art. 92. Pentru a mentine relevanta si actualitatea prezentului Cod, acesta este revizuit de Comisia de
Disciplina a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania ori de cate ori situatia o impune.

Regulamentul de Organizare si Functionare al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania

Documentul poate fi accesat in sectiunea de "INFORMATII" pe site-ul www.otdr.ro .

7 ianuarie 2009

Extrase din Hotararea Consiliului National al OTDR

                 In sedinta  Consiliului National al OTDR din 24-26 noiembrie 2008 au fost adoptate urmatoarele :

                   Referitor la taxa de inscriere si cotizatia lunara:

Art. 1.
(1) Valoarea cotizatiei datorate de membri catre OTDR este lunara.
(2) Plata cotizaţiei se face lunar pana la ultima zi a lunii in curs.
(3) Termenul scadent pentru plata cotizatiei este ultima zi a lunii in curs.
a) Incepand cu 01.01.2009 se vor percepe penalitati pentru neplata cotizatiei,in valoare fixa de 0,5 RON / zi pentru fiecare zi de intarziere calculata de la data scadentei. 
b) Calcularea penalitatilor inceteaza numai la achitarea cotizatiei la zi (adica pana la ultima zi a lunii precedente).
(4) Plata cotizatiei se poate face si pentru 3, 6 sau 12 luni.

Art. 2. Incepand cu 01.01.2009, tehnicienii dentari care se vor inscrie in OTDR vor achita la inscriere pe langa taxa de inscriere si contravaloarea pe trei luni a cotizatiei.

Art. 3.Neplata cotizaţiei aferente pe trei luni atrage sancţionarea cu suspendarea din calitatea de membru OTDR până la achitarea integrala a acesteia si a penalitatilor aferente.

Art. 4.
(1) Incepand cu 01.01.2009 taxa de inscriere in OTDR va fi de 700 ron. 
(2) Exceptie o fac absolventii din anul 2008, si cei care fac dovada ca nu au practicat profesia de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei de la data infiintarii OTDR si pana la data depunerii cererii de inscriere in OTDR.

 Referitor la membrii OTDR care pot beneficia de reduceri:
Art. 10. 
(1) CN hotaraste categoriile de membri OTDR care pot beneficia de reduceri sau pot fi exceptate de la plata cotizatiilor si taxelor astfel:
a) femei aflate in perioada pre/postnatala 
b) orice persoane aflate in perioada de ingrijire copii
c) pensionari indiferent de varsta sau motivul pensionarii
(2) Sub sanctiunea retragerii calitatii de membru al Ordinului scutirea de la plata unor taxe sau a cotizatiei se poate acorda doar in cazul intreruperii exercitarii profesiei de tehnician dentar.
(3) Cererile de reducere a taxelor sau cotizatiei datorate catre Ordin trebuie sa aiba la baza dovada reducerii/suspendarii activitatii pentru perioada respectiva. 
(4) Membrii OTDR care cer suspendarea din calitatea de membru al OTDR pot fi exceptati de la plata unor taxe sau a cotizatiei pe perioada auto-suspendarii. 
(5) Cererile de reducere sau de scutire de la plata unor taxe sau a cotizatiei se fac catre secretariatul Ordinului si vor fi solutionate de BE al OTDR in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
(6) Cu exceptia cazului prevazut la alin. (4) nu se vor accepta cereri pe perioada nederminata sau fara dovada aflarii intr-una din situatiile prevazute la alin (1).
(7) Persoanelor cu dizabilitati li se pot acorda facilitati la plata taxelor, de la caz la caz.

                  Referitor la sedinta Adunarii Generale Nationale: 
Art. 9.
(1) CN hotareste prin derogare amanarea AGN anuala ordinara a anului 2008 si dispune comasarea cu AGN anuala a anului 2009.
(2) Presedintele OTDR va dispune convocarea AGJ pentru alegerea reprezentantilor la AGN.
(3) CN deleaga catre BE al OTDR alegerea locatiei si organizarea AGN