9 ianuarie 2014

Inscrierea in OTDR in anul 2014

 Extras din REGULAMENTUL
                privind Procedura de inscriere in OTDR pentru anul 2014v Inscrierea in OTDR  Inscrierea in OTDR se face pe baza „Cererii de inscriere (model disponibil pe site) insotita de documentele prevazute de Regulament, adresata presedintelui Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania si depusa personal de solicitant la Consiliul Judetean/Consiliul Municipiului Bucuresti in raza caruia tehnicianul dentar isi desfasoara activitatea sau urmeaza sa isi desfasoare activitatea.

  Concomitent cu dosarul de inscriere tehnicienii dentari care doresc sa exercite profesia in regim independent depun si urmatoarele:

-          Cerere de avizare a formei de exercitare (PFA colaborator/LTD/SRL) insotita de  documentele aferente mentionate in cerere.(model disponibil pe site)

-          Cerere de autorizare a laboratorului insotita de declaratia pe proprie raspundere privind dotarea minima (LTD si SRL) si de documentele aferente mentionate in cerere.(dupa caz) - (modele disponibile pe site)v Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente:a)      diploma, titlul  sau certificatul de absolvire a unei forme de invatamant cu profil de tehnica dentara si foaia matricola/supliment la diploma din care sa reiasa durata totala a studiilor, disciplinele si proportia in care acestea au fost studiate, precum si proportia dintre instruirea teoretica si cea practica, emise de o institutie de invatamant de profil acreditata (copii legalizate).

                *a1)  adeverinta de absolvire (copie legalizata) insotita de situatia scolara (copie certificata olograf)

               **a2)  decizia eliberata de OTDR referitoare la recunoasterea calificarii profesionale in vederea accesului in profesia de tehnician dentar in Romania (in copie)NOTA:

* In cazuri exceptionale, pana la eliberarea diplomei, se poate accepta si adeverinta de absolvire eliberata, de catre institutia de invatamant, in urma promovarii examenului de finalizare a studiilor, insotita de situatia scolara (copii legalizate). Diplomele pentru absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se elibereaza de catre institutia organizatoare, in termen de cel mult 12 luni de la data promovarii.

Persoanele care prezinta la inscriere adeverinta de absolvire sunt obligate sa completeze dosarul de inscriere cu documentele mentionate la punctul a) in termen de 12 luni de la absolvire.

** In cazul diplomelor obtinute intr-un alt stat membru U.E./S.E.E./ Confederatia Elvetiana sau state terte  inscrierea in OTDR se face dupa recunosterea calificarilor profesionale, iar la dosarul de inscriere se anexeaza, documentul mentionat la punctul **a2 (in copie).b)     certificat de cazier judiciar (depus in original si in termenul de valabilitate legal – 6 luni de la data emiterii);c)       certificat de sanatate fizica şi psihica (depus in original si in termenul de valabilitate legal – 3 luni de la data emiterii ) – certificatul medical tip A5 *;

Certificatul medical tip A5 trebuie sa fie eliberat, semnat si parafat de medici/cabinete medicale/ institutii (policlinici, spitale, ambulatorii de specialitate,  etc.) cu competenta in acest sens;

NOTA: 

*In conditiile legii, singurul certificat medical valabil  este certificatul medical tip A5, din care sa reiasa in mod distinct ca persoana care solicita inscrierea in OTDR a fost examinata atat din punct de vedere fizic, cat si din punct de vedere psihic (examen  psihiatric) si ca este apta pentru practicarea profesiei de tehnician dentar.d) actul de identitate si, dupa caz, acte care sa ateste schimbarea numelui din actul de identitate fata de actul de sudii (de ex: certificatul de casatorie/divort/altele) in copie. Orice modificare a datelor de identificare , respectiv schimbarea numelui, ca urmare a casatoriei/divortului, se anunta in termen de 30 zile, de la producerea modificarii, prin depunerea la CJ/CMB a copiilor dupa documentele de identitate valabile (ex :  carte identitate, certificat casatorie/hotarare divort, etc. ).e) dovada de achitare a taxei de inscriere in OTDR – (taxa de inscriere prevazuta mai jos) - copie xerox a documentului stampilat de banca;f) dovada experientei profesionale in tehnica dentara dobandita efectiv si legal * in functie de caz, astfel:

A-In cazul experientei profesionale dobandita efectiv si legal in profesia de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei ca:

- Angajatadeverinta de la ITM/raport per salariat extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL) cu nr. si data inregistrare, semnat, stampilat, de emitent/copie carnet de munca;

- CPI/LTD/PF/PFACertificatul de inregistrare a CPI /LTD/PF/PFA (copie CIF), Declaratia 070/Declaratia 200 (ultima depusa la ANAF);

- SRL – Certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa reiasa data de la care are calitatea de asociat si/sau administrator in societate, Certificat de inregistrare fiscala a societatii (copie CUI) si, dupa caz, adeverinta de la ITM /raport per salariat extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL) de la societatea la care este asociat si angajat – din care sa reiasa functia si data de la care este angajat pe acea functie , s.a., cu nr. si data inregistrare, semnat, stampilat de emitent;

B-In cazul experientei profesionale dobandita efectiv si legal in profesia de tehnician dentar in afara teritoriului Romaniei:

            - document(e) valabil(e), care sa fie recunoscut(e) pe teritoriul Romaniei conform legislatiei in vigoare ( traduceri autorizate)

C-In cazul in care solicitantul nu a profesat/nu profeseaza tehnica dentara pana la/la data inscrierii:

            - declaratie notariala pe proprie raspundere, la data inscrierii, cu privire la experienta profesionala dobandita anterior in profesia de tehnician dentar, in care sa se mentioneze perioadele in care nu a profesat si nu a obtinut venituri din tehnica dentara (indiferent de forma de exercitare a profesiei de tehnician dentar)NOTA:

* experienta profesionala in tehnica dentara, dobandita dupa anul 2007, in alte conditii decat cele prevazute de lege, nu se ia in calcul.g) pentru pensionarii in activitate sau nu - copie dupa decizia de pensionare

   h) trei fotografii color 3x4 cm.v  Taxa de inscriere in OTDR pentru anul 2014 este in valoare de:  2000 lei.

 Exceptie - taxa de inscriere este 200 lei pentru: 

           - absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotiile 2013 si 2014;                    - absolventii institutiilor de invatamant de profil  incepand cu promotia 2008 care dovedesc ca nu au profesat si nu au obtinut venituri din tehnica dentara de la data absolvirii pina la data depunerii cererii de inscriere (declaratie notariala),

 Cotizatia de membru este de 40 lei/luna si se achita din luna in care solicitantul este admis ca membru in OTDR.Taxa de inscriere si cotizatia de membru se achita in conturile:-          Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800,  BRD Brasov (fara comision la depunere),

sau

-          Cod IBAN: RO55BTRL04301205D48051XX, Banca Transilvania-Sucursala Unirii Bucuresti (fara comision la depunere)

-           

           La plata taxei de inscriere si a cotizatiei se mentioneaza numele si CNP-ul solicitantului/membrului OTDR.  In cazul in care la inscriere se constata ca:

- tehnicianul dentar a mai fost membru OTDR, inscrierea se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului de inscriere si cu conditia achitarii debitului restant, in cazul in care acesta exista; in situatia data, taxa de inscriere este de 2.000 lei;

- exista inregistrate in evidentele OTDR reclamatii/contestatii/litigii cu privire la activitatea profesionala a tehnicianului dentar care solicita inscrierea in OTDR (cu privire la practicarea ilegala a tehnicii dentare de catre tehnicianul dentar care solicita inscrierea), procedura de inscriere se poate suspenda pana la solutionarea reclamatiei/contestatiei/litigiului.

v Analizarea dosarelor si eliberarea Certificatului de membru OTDR(1) Analizarea dosarelor de inscriere/avizare/autorizare si solutionarea acestora, in cazul dosarelor complete si conforme, se va face de catre Comisia de Verificare a Dosarelor de Inscriere si de Autorizare a OTDR in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii la sediul central al OTDR.

(2) Procedura de examinare se finalizeaza prin emiterea unei Decizii motivate. Aceasta decizie se comunica solicitantului in termen de 15 zile de la emitere si produce efecte de la data comunicarii. Decizia sau absenta ei poate fi atacata in termen de 30 de zile in fata instantelor romane competente.

(3) Pentru solicitantii a caror cerere de inscriere a fost admisa si care nu au experienta profesionala ori au experienta profesionala, dobandita efectiv, legal si cu norma intreaga de 8 ore/zi (sau norma partiala calculata proportional) mai mica de 2 ani la data cererii de inscriere, se vor emite certificate de membru OTDR debutant (serie D).

 (4) Transmiterea certificatelor de membru precum si (in cazul exercitarii in mod independent a profesiei) a avizelor formelor de exercitare/ autorizatiilor laboratoarelor catre CJ/CMB se va face prin grija Departamentului Evidenta si Relatii cu Membri de la sediul central al OTDR.

(5) Eliberarea certificatelor de membru precum si (in cazul exercitarii in mod independent a profesiei) a avizelor formelor de exercitare/ autorizatiilor laboratoarelor,  se va face personal solicitantilor, la sediul CJ/CMB in raza caruia tehnicianul dentar isi desfasoara activitatea sau urmeaza să isi desfasoare activitatea (unde a fost depusa cererea de inscriere), membrul OTDR semnand pentru primirea acestora. Presedintele CJ/CMB va instiinta pe titularul Certificatului de membru, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la primirea de la sediul central al OTDR a respectivului certificat si a documentelor de avizare/autorizare aferente fiecarei forme de exercitare.

(6) In situatii exceptionale, se pot elibera adeverinte din care sa rezulte stadiul de procesare a dosarului de inscriere. Adeverintele se elibereaza de catre sediul central al OTDR in urma unei solicitari scrise.

(7) In cazul in care Comisia de Verificare Dosare si Autorizare constata ca dosarul este incomplet sau ca documentele de inscriere nu corespund cerintelor din Regulament, va fi anuntat in scris solicitantul si, de asemenea, presedintele CJ/CMB prin e-mail. Daca solicitantul nu completeaza dosarul in maxim 60 de zile de la data emiterii adresei privind completarea dosarului de inscriere, dosarul de inscriere in original va fi returnat acestuia, despre aceasta urmand a fi instiintat presedintele CJ/CMB, iar cererea de inscriere in original si o copie a dosarului de inscriere se vor arhiva la sediul central al OTDR.

(8) Dosarul de inscriere returnat integral, in original, va fi insotit de o adresa prin care se aduce la cunostinta respectivului solicitant ca, in cazul unei noi cereri de inscriere in OTDR, se vor aplica regulile de inscriere ale anului in cursul caruia se face noua solicitare de inscriere in OTDR.

(9) Sumele depuse in contul OTDR, reprezentand taxa de inscriere in OTDR si (eventual) cotizatie de membru OTDR platita in avans, se vor putea restitui, la cerere, in urma returnarii dosarului de inscriere. Din aceste sume se va retine o taxa (de examinare dosar) in valoare de 150 RON.

(10) In cazul in care, in urma returnarii dosarului de inscriere, solicitantul nu cere restituirea taxelor/cotizatiilor depuse, sumele nerestituite se vor inregistra separat in evidentele contabile ale  OTDR. Daca in aceste conditii, in termen de 3 ani de la data returnarii dosarului, se primeste din partea solicitantului o noua cerere de inscriere in OTDR, sumele respective se pot folosi, la cerere, pentru completarea taxei de inscriere solicitata conform regulamentului de inscriere de la data respectiva. In cazul in care, in termen de 3 ani de la data returnarii dosarului de inscriere nu se primeste din partea solicitantului nicio solicitare de restituire a sumelor depuse sau de completare a taxei de inscriere in OTDR, dupa expirarea acestei perioade, sumele depuse (taxa de inscriere si cotizatie platita in avans) se prescriu.

(11) In cazul in care un membru al OTDR a fost sanctionat si/sau a pierdut calitatea de membru OTDR, dar doreste sa revina in organizatie, el va achita la inscriere debitul restant si o taxa de inscriere de 2.000 RON.

           v Pierderea, distrugerea, furtul certificatului de membru OTDR original.

 In aceste cazuri se poate elibera un duplicat al acestuia in baza unei cereri scrise a solicitantului, adresata presedintelui OTDR, insotita de urmatoarele :

-          dovada publicarii pierderii/distrugerii/furtului certificatului original de membru OTDR intr-un ziar de larga circulatie;

-          dovada achitarii taxei de refacere a certificatului de membru OTDR în valoare de 50 RON intr-unul dintre conturile OTDR, astfel:

Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800, BRD Brasov (fara comision la depunere),

sau

Cod IBAN: RO55BTRL04301205D48051XX, Banca Transilvania-Sucursala Unirii Bucuresti (fara comision la depunere)

-          dovada achitarii la zi a cotizatiei de membru OTDR, intr-unul dintre conturile mentionate mai sus

-           indeplinirea conditiilor pentru obtinerea avizului anual

-          2 fotografii color 3x4 cm.

Duplicatul va contine toate informatiile Certificatului original de membru OTDR, va avea mentiunea „Duplicat”, iar la data emiterii va fi trecuta data emiterii duplicatului.v Schimbarea datelor inscrise pe Certficatul de membru (1) Membrii OTDR care si-au schimbat datele inscrise pe certificat (numele, CNP) pot solicita preschimbarea certificatului de membru cu datele actuale, in baza unei cereri scrise, adresata Presedintelui OTDR, insotita de urmatoarele  :

-          certificatul de membru OTDR, emis la inscrierea in OTDR, in original;

-          copia documentului/documentelorcare fac dovada schimbarii datelor pentru care se solicita preschimbarea certificatului de membru (certificat de casatorie/ hotararea de divort, copie dupa CI, etc. );

-          dovada achitarii la zi a cotizatiei de membru OTDR,

-           indeplinirea conditiilor pentru obtinerea avizului anual

-          2 fotografii color 3x4 cm .

 (2) Preschimbarea certificatului de membru OTDR se face cu mentinerea seriei si a numarului atribuit la data admiterii in OTDR, iar data emiterii va fi data preschimbarii efective, fara mentiunea ,,Duplicat’’. v   Preschimbarea certificatului de membru debutant .In momentul acumularii unei experiente profesionale in tehnica dentara dobandita efectiv, legal si cu norma intreaga  de 8 ore/zi (sau norma partiala calculata proportional), in profesia de tehnician dentar mai mare sau egala cu 2 ani, se face preschimbarea certificatului la solicitarea scrisa a membrului OTDR, adresata conducerii OTDR. La cererea de preschimbare a certificatului de membru debutant se vor anexa:

- dovada experientei profesionale in tehnica dentara dobandita efectiv, legal, cu norma intreaga sau norma partiala calculata proportional, mai mare sau egala cu 2 ani la data solicitarii - documentele mentionate anterior la „Inscrierea in OTDR” lit. f si/sau contract de colaborare

- dovada achitarii la zi a cotizatiei de membru OTDR

- dovada obtinerii avizelor anuale pe verso certificatului de membru

-cererile pentru avizarea formei de exercitare /autorizarii laboratorului insotite de documentele corespunzatoare potrivit reglementarilor/normelor interne in vigoare la data solicitarii (in cazul in care exista schimbari in forma de exercitare in mod independent a profesiei)

- recomandarea tehnicianului dentar cu drept de punere pe piata a DMUC din cadrul laboratorului de tehnica dentara cu care are/a avut incheiat contract de colaborare sau contract individual de munca

- doua fotografii color 3x4 cm. Noul certificat va avea acelasi numar, insa se vor modifica:

- data emiterii;

- seria cerificatului de membru OTDR din „D” in „A”;

  

v  Profesia de tehnician dentar poate fi exercitata pe teritoriul Romaniei de posesorii certificatului de membru OTDR avizat anual (pe verso) precum si (in cazul exercitarii in mod independent a profesiei) pe baza avizului formei de exercitare /autorizarii laboratorului eliberate de OTDR in conformitate cu reglementarile/normele interne in vigoare la data solicitarii.v   Membrii OTDR care doresc retragerea din OTDR trebuie sa depuna odata cu cererea de retragere certificatul de membru OTDR, in original, precum si avizul formei de exercitare si autorizatia laboratorului eliberate de OTDR, in original.v  Modificarea datelor furnizate organizatiei in cererile de inscriere/avizare/autorizare se anunta in termen de 30 zile de la producerea modificarii.