14 august 2014

Prelungirea termenului de depunere a cererilor de avizare

   Biroul Executiv al OTDR a decis, in sedinta din 21.07.2014, prelungirea termenului de depunere a cererilor (dosarelor) de avizare a formelor independente de exercitare a profesiei si de autorizare a laboratoarelor (fara taxe), pana la 31.12.2014.

13 mai 2014

Revista "das dental labor"-Romania   Revista ‘’das  dental  labor’’ România este inclusă în Programul de Educație Continuă al OTDR  și  este creditată în 2014  cu   15  EPC.
   Taxa de înscriere pentru EPC prin revista ‘’das dental labor’’ România/2014  este de 190 lei  și  include toate edițiile din acest an.

   Taxa  achitată prin bancă, se depune numai  în contul OTDR :
RO55BTRL04301205D48051XX, deschis la Banca TRANSILVANIA - Sucursala UNIRII, fără comision la depunere.            
   In anul 2014, pentru a putea beneficia de toate editiile revistei, Formularul de inscriere pentru EPC/2014 prin Revista "das dental labor"- Romania se transmite pana la 30.06.2014. 
  Ulterior, daca taxa EPC prin revista/2014 este achitata, se vor distribui numai editiile revistei corespunzatoare perioadei calendaristice ramase pana la finele anului curent. Editiile anterioare se vor distribui numai in limita numarului/stocului disponibil.
  Mai multe detalii obtineti :

30 aprilie 2014

Adunarea Generala Nationala 2014

       Adunarea Generala Nationala ordinara a OTDR 2014 va avea loc  in data: 23 mai 2014 orele 11,00 la sediul central al OTDR din Bucuresti, Sos.lancului nr. 4B-4K, sector 2.
ORDINEA DE ZI
1) Aprobarea Situatiilor financiare aferente anului 2013, insotite de Raportul de gestiune la 31.12.2013 si de Raportul comisiei de cenzori privind exercitiul financiar 2013.
         La Adunarea Generala Nationala a OTDR 2014, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze
reprezentantii alesi de Adunarea Generala Judeteana a OTDR, respectiv Adunarea Generala a
Municipiului Bucuresti, a tehnicienilor dentari activi si cotizanti inregistrati in Registrul Unic (RUTD)
revizuit si actualizat la 31.12.2013, considerata data de referinta, si publicat pe site-ul OTDR.
     Dreptul de vot al reprezentantilor Adunarilor Generate Judetene ale OTDR, respectiv a Municipiului
Bucuresti, se exercita exclusiv prin corespondents - in conformitate cu Art. 43 din Statutul OTDR.
    Votul prin corespondenta reprezinta formularul "Buletin de vot prin corespondenta" transmis
prin posta (transmis de catre OTDR reprezentantilor desemnati de Adunarile Generate Judetene pentru
AGN a OTDR 2014, la adresele care figureaza inregistrate in Registrul reprezentantilor la data de
referinta), sau, in cazuri speciale, pus la dispozitie de catre secretariatul OTDR de la sediul central, Sos.
lancului nr. 4B-4K, sect. 2, Bucuresti (tel: 0732 731559).
  Odata cu "Buletinele de vot prin corespondenta", vor fi transmise reprezentantilor si materialele
aferente ordinei de zi a AGN a OTDR 2014 ce sunt supuse spre aprobare.
  Convocatorul, materiale informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi si "Procedura de vot
prin corespondenta pentru AGN a OTDR 2014" (inclusiv modelul Buletinului de vot) sunt disponibile la
Consiliile Judetene, respectiv al CMB, ale OTDR precum si pe siteul OTDR, www.otdr.ro
   Buletinele de vot prin corespondenta transmise de reprezentanti vor fi luate in considerare daca sunt
primite/inregistrate la sediul central al OTDR pana in data de 22.05.2014, ora 16.00,
   Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua
oara Adunarea Generala Nationala a OTDR, cu aceeasi ordine de zi, la data de 24 mai 2014,
tncepand cu ora 11,00, in acelasj loc. In aceasta situatie se prelungeste termenul limita de primire prin
posta a Buletinelor de vot prin corespondenta cu inca 1 zi (pana la data de 23 mai 2014).

23 martie 2014

ABORDARE INTERDISCIPLINARA A PROTETICII PE IMPLANT

  Nu mai sunt locuri disponibile-09.04.2014.

    Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania prin Consiliul Judetean Constanta al OTDR si Firma SDA Medical Dental Clinic SRL (furnizor acreditat) organizeaza sambata 12 aprilie 2014, ora 10.00, in Constanta, la Hotel Ibis (sala Ovidiu), din str. Mircea cel Batran, nr. 39B-41, cursul (expunere teoretica si demonstratie  practica - 6h):
‘’ABORDARE INTERDISCIPLINARA A  PROTETICII PE   IMPLANT ‘’    
     
sustinut de Tehnician Dentar Andi DRAGUS
  Evenimentul este creditat de catre OTDR cu 15 EPC, iar taxa de participare este 170 lei.
  Inscrierile se fac  prin SMS la telefon: 0733440434
  Taxa de participare se incaseaza la secretariat, in ziua cursului, incepand cu ora 9:00. Participarea se face in ordinea inscrierii,numarul de locuri  fiind  limitat.

Recunoasterea calificarilor profesionale in vederea accesului in profesia de tehnician dentar in Romania
Profesia: tehnician dentar- reglementata prin Legea nr. 96 (r1) din 16/04/2007
Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 24/04/2009
privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Legislatie UE : Directiva 2005/36/CE modificata si completata prin Directiva 2013/55/UE

Autoritatea Competenta : Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania (OTDR)

Procedura este aplicabila in caz de stabilire pe teritoriul Romaniei, pentru calificarile profesionale obtinute intr-un stat UE, SEE, CE sau state terte de catre:
a) cetateni ai statelor membre UE, SEE si CE ( inclusiv cetateni romani)
b) membri de familie ai unui cetatean al unui stat membru UE, SEE si CE
c) beneficiari pe termen lung ai statutului de rezident acordat de unul dintre statele UE, SEE si CE
d) cetateni ai statelor terte, beneficiari ai statului de rezident permanent in Romania
(Persoanele care se incadreaza la punctele b), c), d) vor pune la dispozitie si copia documentelor care le atesta statutul mentionat)
Calificari profesionale obtinute intr-un stat UE, SEE si CE :
Dosarul va contine:
- cerere tip ( formular disponibil pe site www.otdr.ro)
-copia  documentului de cetăţenie valabil ( pasaport sau carte de identitate).
-copii legalizate şi traduceri autorizate ale documentelor care atestă formarea în profesie (diploma de studii, foaia matricola si programa analitica)
- adeverinţa de conformitate eliberată de autoritatea competentă din statul membru de origine sau provenienta unde s-a obţinut calificarea, din care să reiasă că titlul obţinut dă dreptul solicitantului de a avea acces la profesia de tehnician dentar sau de a o exercita pe teritoriul statului respectiv şi in care să se menţioneze, potrivit Directivei 2013/55/UE, art.11, care este nivelul de calificare obţinut. (document original si traducere autorizata ) 
- certificat de atestare a statusului profesional curent eliberat de autoritatea competenta din statul membru de origine sau provenienta . In cazul solicitantilor din  statele membre unde profesia este nereglementata se accepta adeverinta de la ultimul angajator. (document original si traducere autorizata)   
- dovada experientei profesionale (copie si traduceri legalizate)
- dovada participarii la cursuri de perfectionare sau pregatire profesionala continua (copii certificate ale diplomelor)
-  dovada achitarii taxei de analiza a dosarului: 150 lei. (copie)
         Se poate achita in conturile OTDR :
Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800,    BRD Brasov
Cod IBAN: RO55BTRL04301205D48051XX, Banca Transilvania- Sucursala Unirii Bucuresti

Calificari profesionale obtinute in statele terte :
Dosarul contine:
- cerere tip ( formular disponibil pe site www.otdr.ro)
- copia documentului de cetăţenie valabil ( pasaport sau carte de identitate)
-  atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei Nationale (copie legalizată),
- copii legalizate şi traduceri autorizate ale documentelor care atestă formarea în profesie (diploma de studii, foaia matricola si programa analitica)
-  documentul din care să reiasă că titlul obţinut în statul terţ a fost recunoscut in prima instanta într-un stat membru UE  unde a şi dobândit o experienţă profesională de minim 3 ani.
Experienta profesionala trebuie atestata de catre o autoritate competenta din statul membru respectiv. ( traducere legalizata si copie document original)
- dovada experientei profesionale eliberata de autoritati ale statului de provenienta. (copie legalizata si traducere legalizata)
- dovada participarii la cursuri de perfectionare sau pregatire profesionala (copii certificate ale diplomelor)
-  dovada achitarii taxei de analiza a dosarului: 150 lei. (copie)
         Se poate achita in conturile OTDR :
Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800,    BRD Brasov
Cod IBAN: RO55BTRL04301205D48051XX, Banca Transilvania- Sucursala Unirii Bucuresti

·        In caz de stabilire permanenta, in vederea accesului in profesia de tehnician dentar  pe teritoriul Romaniei (prestare permanenta de servicii),  dupa recunoasterea calificarilor profesionale va urma inscrierea in OTDR conform procedurii privind “Inscrierea in OTDR si eliberarea Certificatului de membru” publicata pe site-ul www.otdr.ro- sectiunea “Documente de inscriere si autorizare”
·      In caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii de catre tehnicienii dentari care sunt:
·      cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;
·      membri de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la aliniatul anterior
·        beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de către unul dintre statele UE, SEE sau CE
acestia  trebuie sa instiinteze Ministerul Sanatatii de prestarea de servicii de tehnica dentara pe teritoriul Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la OTDR.
·        Dosarul complet se depune la sediul central al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania. Adresa: Bucuresti, Soseaua Iancului nr. 4B-4K, sector 2
·        In termen de 30 zile de la data primirii documentelor solicitate se va confirma primirea dosarului si , daca este cazul, se vor solicita documentele lipsa.
·         Decizia motivate, referitoare la solutionarea dosarului privind recunoasterea calificarii profesionale, se va lua in termen de 3 luni (maxim 4 luni), cu exceptia situatiilor in care se impun masuri compensatorii.
·        Practicarea legala a profesiei de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei se face numai de catre tehnicienii dentari aflati in evidentele OTDR (membrii sau inregistrati pe perioada practicarii profesiei transfrontalier, in regim ocazional sau temporar).
METODOLOGIE PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A STATUSULUI PROFESIONAL CURENT
Capitolul 1- Dispozitii generale

Art. 1.             (1) Prezenta Metodologie prevede modalitatea de eliberare a Certificatului de atestare a statusului profesional curent.
            (2) Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania, autoritatea romana competenta pentru profesia de tehnician dentar, cu atributii si competente in privinta supravegherii si controlului exercitarii profesiei de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei, poate elibera la cerere, membrilor sai (detinatori ai certificatului de membru OTDR), conform normelor legale si reglementarilor proprii in vigoare, Certificatul de atestare a statusului profesional curent.
Art. 2.  Certificatul profesional curent se elibereaza la cererea membrului OTDR, in termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii. Valabilitatea certificatului este de 3 luni de la data emiterii sale.

Capitolul 2- Acte necesare

Art. 3. Pentru eliberarea Certificatului de status profesional curent sunt necesare urmatoarele acte:
- Cerere prin care se solicita eliberarea certificatului de atestare a statusului profesional curent (conform modelului )
-Dovada achitarii la zi a cotizatiei de membru, a obtinerii avizului anual pe verso certificatului de membru precum si (in cazul exercitarii in mod independent a profesiei) dovada obtinerii avizului formei de exercitare /autorizarii laboratorului eliberate de OTDR in conformitate cu reglementarile/normele interne in vigoare la data solicitarii
- Certificat de cazier judiciar (depus in original si in termenul de valabilitate legal – 6 luni de la data emiterii)
- Copie dupa chitanta platii aferente eliberarii certificatului de atestare a statusului profesional curent.
Art. 4. (1) Suma perceputa pentru eliberarea certificatului de atestare a statusului profesional curent
este de 50 RON.
(2) Suma poate fi platita astfel:
- Beneficiar: Ordinului Tehncienilor Dentari din Romania;
- CIF: 22889959;
 Banca Transilvania- Sucursala Unirii Bucuresti- cod IBAN: RO55BTRL04301205D48051XX
Sau
 - Banca BRD Brasov - Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800

Capitolul 3- Depunerea actelor

Art. 5. Depunerea actelor se face personal, prin posta la sediul central al Ordinului Tehncienilor Dentari din Romania, str. Sos Iancului nr 4B-4K, sector 2, Bucuresti, cod poştal 021723 sau prin Consiliile Judetene/Consiliul Municipiului Bucuresti al OTDR  in raza carora isi desfasoara solicitantul activitatea.

Capitolul 4 - Analizarea actelor si eliberarea certificatului de atestare a statusului   profesional curent

Art. 6. (1) Analizarea actelor si propunerea de eliberare a certificatelor de atestare a statusului profesional curent se va face de catre Comisia de verificare a dosarelor de inscriere si de autorizare, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, insotita de documentele prevazute la art. 3, la sediul central al OTDR. In cazul in care se constata lipsa documentelor sau neconformitatea lor, termenul de 30 zile decurge de la data completarii dosarului.
(2) Adeverintele de conformitate se elibereaza la sediul Consiliului Judetean sau al Consiliului Municipiului Bucuresti in raza caruia isi desfasoara solicitantul activitatea sau isi are domiciliul. Adeverintele se pot ridica de catre solicitant personal sau de catre reprezentantul prin procura notariala al acestuia.
(3) Intocmirea adeverintelor se va face de catre Compartimentul Evidenta si Relatii cu Membri.

Capitolul 4 - Dispoziţii finale

Art. 7. Prezenta Metodologie intra in vigoare la data de  01.01.2014 si poate fi completata si modificata oricand, prin decizie a Biroului Executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

METODOLOGIE PRIVIND ELIBERAREA ADEVERINTELOR DE CONFORMITATECapitolul 1- Dispozitii generale

Art. 1. (1) Prezenta Metodologie prevede modalitatea de eliberare a Adeverintei de conformitate potrivit art. 36 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si certificatelor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Adeverinta de conformitate se elibereaza solicitantilor  detinatori de diplome/titluri/certificate care atesta formarea si perfectionarea in profesia de tehnician dentar, dobandite in Romania,si care vor sa exercite profesia in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.
Art. 2. Potrivit art. 36 (2) din Legea nr. 200/2007, Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania, ca autoritate romana competenta pentru profesia de tehnician dentar, elibereaza pentru cetatenii romani sau cetatenii unui stat membru, detinatori ai unui titlu oficial de calificare in profesia de tehnician dentar obtinut in Romania, adeverinte de conformitate, care sa ateste faptul ca titlul obtinut indeplineste conditiile pentru a permite posesorului accesul la exercitarea profesiei de tehnician dentar in Romania. Aceasta atestare se bazeaza pe documentele de formare profesionala eliberate de conducerea universitatilor, a institutiilor de invatamant superior, a altor unitati de invatamant sau autoritati competente.
Capitolul 2 - Acte necesare
Art. 3. Pentru eliberarea Adeverintei de conformitate sunt necesare urmatoarele acte:
- Cerere prin care se solicita eliberarea Adeverintei de conformitate (conform modelului )
- Diploma de studii in copie legalizata;
- Foaia matricola in copie legalizata;
- Adeverinta de autenticitate a diplomei eliberata de institutia emitenta;
- Dovada experientei profesionale in tehnica dentara dobandita efectiv si legal (printr-un document care sa fie recunoscut pe teritoriul Romaniei) in functie de caz, astfel:
A-In cazul experientei profesionale dobandita efectiv si legal in profesia de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei ca:
 -Angajat - adeverinta de la ITM/ raport per salariat din Registrul General de Evidenta a Salariatilor REVISAL) cu nr. si data inregistrare, semnat, stampilat de emitent .
-CPI/LTD/PFA- Certificatul de inregistrare a CPI /LTD/PFA (copie CIF), si Declaratia 070/Declaratia 200 (ultima depusa la ANAF);
-SRL- Certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa reiasa data de la care are calitatea de asociat si/sau administrator in societate, Certificat de inregistrare fiscala a societatii (copie CUI) si, dupa caz,  raport per salariat din Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL) in cadrul societatii la care este asociat si angajat din care sa reiasa functia si data de la care este angajat pe acea functie , s.a.;
            B-In cazul experientei profesionale dobandita efectiv si legal in profesia de tehnician dentar in afara teritoriului Romaniei
- document(e) valabil(e), care sa fie recunoscut(e) pe teritoriul Romaniei conform legislatiei in vigoare
C-In cazul in care solicitantul nu a profesat/nu profeseaza tehnica dentara la data depunerii cererii pentru eliberarea adeverintei de conformitate
 - declaratie notariala pe proprie raspundere cu privire la experienta profesionala dobandita anterior, efectiv si legal in profesia de tehnician dentar
- Copie act de identitate;
- Copie certificat de casatorie sau alte acte care sa ateste schimbarea numelui din actul de identitate fata de numele din actul de sudii (daca este cazul);
- Copie dupa chitanta platii aferente eliberarii adeverintei
- Dovada achitarii la zi a cotizatiei de membru, a obtinerii avizului anual pe verso certificatului de membru, precum si (in cazul exercitarii in mod independent a profesiei) dovada obtinerii avizului formei de exercitare /autorizarii laboratorului eliberate de OTDR in conformitate cu reglementarile/normele interne in vigoare la data solicitarii .
Art. 4. (1) Suma perceputa pentru eliberarea Adeverintei de conformitate este de 150 RON si se aplica numai pentru persoanele care nu sunt membre ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.
 (2) Suma poate fi platita astfel:
- Beneficiar: Ordinului Tehncienilor Dentari din Romania;
- CIF: 22889959;
Banca Transilvania- Sucursala Unirii Bucuresti- cod IBAN: RO55BTRL04301205D48051XX
Sau
 - Banca: BRD Brasov - cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800

Capitolul 3- Depunerea actelor
Art. 5.  Depunerea actelor se face personal, prin posta la sediul central al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, str. Sos Iancului nr 4B-4K, sector 2, Bucuresti, cod poştal 021723 sau prin Consiliile Judetene/Consiliul Municipiului Bucuresti al OTDR  in raza carora isi desfasoara solicitantul activitatea.
Capitolul 4 Analizarea actelor si eliberarea adeverintelor
Art. 6. (1) Analizarea actelor si propunerea de eliberare a adeverintelor se va face de catre Comisia de verificare a dosarelor de inscriere si de autorizare, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii la sediul central al OTDR, in conformitate cu regulamentul propriu si a prezentului regulament. In cazul in care se constata lipsa documentelor sau neconformitatea lor, termenul de 30 zile decurge de la data completarii dosarului.
(2) Adeverintele de conformitate se elibereaza la sediul Consiliului Judetean sau al Consiliului Municipiului Bucuresti in raza caruia isi desfasoara solicitantul activitatea sau isi are domiciliul, in cazul persoanelor care nu sunt membre OTDR. Adeverintele se pot ridica de catre solicitant personal sau de catre reprezentantul prin procura notariala al acestuia.
(3) Intocmirea adeverintelor se va face de catre Compartimentul Evidenta si Relatii cu membri.

Capitolul 4 Dispoziţii finale
Art. 7. Prezenta Metodologie intra in vigoare la data de 01.01.2014 si poate fi completata si modificata oricand, prin decizie a Biroului Executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.