10 august 2013

Regulamentul OTDR de infiintare si functionare a formelor de exercitare in mod independent a profesiei de tehnician dentar si autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara

  ***Formularele necesare pentru avizare
 sunt disponibile  pe site-ul oficial al 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania-

             


   
Aprobat de Consiliul National al OTDR – din 19.04.2013

                    
Regulamentul OTDR de infiintare si functionare a formelor de exercitare in mod independent a profesiei de tehnician dentar si
Autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara
  

1.    Considerente generale. Principii:
            Laboratorul de tehnica dentara” este unitatea de stat sau privata in care se desfasoara activitatea de tehnica dentara de catre personal autorizat, in una dintre formele de exercitare a profesiei de tehnician dentar.
            Activitatea de tehnica dentara, definita prin realizarea unor dispozitive medicale unicat, la comanda (DMUC), constituie un segment corelat cu actul medical. Aceasta activitate se desfasoara intrun cadru organizat – “laboratoarele de tehnica dentara” – in care, pe baza comenzii semnate si parafate a medicului dentist, se executa dispozitivele medicale, beneficiarul initial fiind cabinetul de medicina dentara, iar cel final este pacientul.
            Activitatea de tehnica dentara este de interes general; laboratoarele de tehnica dentara, indiferent de forma lor juridica, fiind prestatoare de servicii .
            Prin dispozitiile Legii nr. 96/2007, republicata, a Legii nr. 200/2004, completata si modificata si a Statutului OTDR, autoritatea de reglementare, de control si supraveghere a exercitarii profesiei de technician dentar – Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania (OTDR), elaboreaza norme care asigura prestarea de servicii la un anumit standard, de catre persoane calificate si autorizate sa exercite profesia, conform legislatiei nationale si europene.
            Normele minime obligatorii se elaboreaza tinand cont de formele de exercitare a profesiei de tehnician dentar prevazute de lege si de tipul de lucrari dentare executate, corelat cu aparatura si tehnologia din dotarea laboratorului de tehnica dentara.
            Avizarea/autorizarea de catre organizatia profesionala – Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania (OTDR) – a infiintarii/functionarii laboratoarelor de tehnica dentara se face conform metodologiei din prezentul regulament.
Activitatea de tehnica dentara se desfasoara conform reglementarilor legale in vigoare si a Codului de deontologie al profesiei, numai in laboratoare de tehnica dentara, autorizate in conditiile prezentului regulament.

In laboratorul de tehnica dentara se vor executa numai acele lucrari dentare pentru care acesta a fost autorizat/avizat.

In cuprinsul normelor de avizare/autorizare a infiintarii/functionarii laboratoarelor de tehnica dentara “dispozitivele medicale unicat la comanda” (DMUC – s.n. HG 54/2009 Art.2 alin 4.: dispozitiv fabricat la comanda - orice dispozitiv fabricat in mod special conform prescriptiilor scrise ale unui practician medical calificat in mod corespunzator, care stabileste pentru acesta, pe propria raspundere, caracteristici specifice de proiectare si care este destinat a fi utilizat numai de un anumit pacient)”  vor fi denumite generic “lucrari dentare” sau “proteze dentare”.
Executarea dispozitivelor medicale unicat la comanda cuprinde toate fazele necesare realizarii acestora si se poate face doar de catre tehnicieni dentari autorizati (persoane calificate si autorizate sa practice profesia de tehnician dentar).
 Dreptul de introducere pe piata a dispozitivelor medicale unicat la comanda apartine tehnicienilor dentari cu o vechime in profesia de tehnician dentar  mai mare de 2 ani – exercitata efectiv si legal, care exercita profesia in regim independent, ca titular/titular asociat de cabinet/laborator de tehnica dentara infiintat in conditiile legii, sau ca asociat si administrator al  unei societati comerciale cu profil de tehnica dentara infiintata in coditiile legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare.

          Persoana fizica sau juridica autorizata, in exercitarea in mod independent a activitatii pentru care a obtinut autorizatia, are deplina raspundere si drept de decizie in alegerea tehnicii de lucru si a aparaturii folosite.

In exercitarea profesiei tehnicianul dentar cu drept de introducere pe piata a dispozitivelor medicale unicat la comanda poate cumula calităţile de salariat şi de persoană fizică independenta, insa nu poate fi asociat/titular in mai multe forme de organizare/exercitare in acelasi timp.

            Ordinul Tehnicienilor Dentari din România avizeaza/autorizeaza formele in care isi exercita profesia tehnicienii dentari precum si laboratoare si tine evidenta atat a formelor de exercitare a profesiei, cat si evidenta separata a tehnicienilor dentari, pentru fiecare forma de exercitare a profesiei, prin intermediul Registrului Unic al Tehnicienilor Dentari (RUTD) care va include si Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara.
           In caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările tehnicienilor dentari cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene cu privire la accesul la activitatea  profesionala de tehnician dentar se soluţionează de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania in baza prevederilor legale si normelor interne elaborate in acest sens. Acestia, in exercitarea profesiei de tehnician dentar au aceleasi drepturi si obligatii ca si tehnicienii dentari, cetateni romani, membri ai OTDR.
           In caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii de catre tehnicienii dentari care indeplinesc conditiile prevazute la art 1 alin (1), lit (b), (c) sau (e) din Legea 96/2007 republicata, acestia trebuie sa instiinteze Ministerul Sanatatii pe teritoriul Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la OTDR.
           In cazul persoanelor fizice si juridice care infiinteaza laboratoare de tehnica dentara (sediu primar sau sediu secundar) pe teritoriul Romaniei, in vederea prestarii temporare sau ocazionale de servicii,  acestea, avand in vedere impactul asupra sanatatii publice, trebuie sa urmeze procedura de avizare/autorizare/inregistrare a laboratorului de tehnica dentara, prevazuta in prezentul regulament.

2.    FORMELE DE EXERCITARE IN MOD INDEPENDENT A PROFESIEI DE TEHNICIAN DENTAR
Formele de exercitare a profesiei de tehnician dentar sunt reglementate sub aspectul regimului juridic prin Legea nr. 96/2007, republicata in Monitorul Oficial 269/24.04.2009, precum şi prin normele/actele emise de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România.
OTDR, prin Decizie a organelor sale executive, aproba (avizeaza/autorizeaza) exercitarea de catre membrii sai a profesiei de tehnician dentar intr-una din formele de exercitare prevazuta de Lege, Statut si ROF.
Formele de exercitare a profesiei de technician dentar, conditiile de autorizare si dotarile minime obligatorii ale “laboratoarelor de tehnica dentara” se stabilesc prin prezentul regulament.

      Laboratoarele de tehnica dentara” se infiinteaza si functioneaza, pe baza cererii solicitantului, intr-una din formele de exercitare a profesiei de technician dentar prevazute de Legea nr. 96/2007 r. si STATUTUL OTDR, respectiv:
                 a)   cabinete/laboratoare individuale de tehnica dentara;
b)    cabinete//laboratoare de tehnica dentara asociate;
c)   cabinete/laboratoare de tehnica dentara grupate;
d)   societati comerciale infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
-          sa aiba in obiectul de activitate activitatea de tehnica dentara.
-          asociatul/asociatii si/sau administratorul sau majoritatea administratorilor sau a membrilor consiliului de administratie sa fie tehnician dentar autorizat cu drept de punere pe piata a DMUC.
NOTA:  Profesia de tehnician dentar poate fi practicata si de catre tehnicieni dentari autorizati (persoane fizice – PFA colaborator ***)  – care se inregistreaza astfel din punct de vedere fiscal (ex. Ionescu Vasile – tehnician dentar – colaborator ) sau de catre persoane fizice salariate in cadrul formelor de exercitare a profesiei, in unitati sanitare publice si in institutiile de invatamant ori de cercetare cu profil de tehnica dentara”.
*** tehnicienii dentari autorizati (PFA-colaborator) –vor fi denumiti in continuare PFA colaborator - si se aplica in special tehnicienilor dentari debutanti.
PFA colaborator nu infiinteaza/nu detine “laborator de tehnica dentara” propriu!
PFA colaborator – tehnicieni dentari care exercita profesia ca si colaboratori ai cabinetelor/laboratoarelor de tehnica dentara, sau ai societatilor comerciale de profil, pe baza de contract de colaborare (inregistrat la OTDR), fara a avea drept de punere pe piata a DMUC.
PFA colaborator - tehnicienii dentari colaboratori ai unui cabinet/laborator individual de tehnica dentara sau ai unei societati comerciale de profil, nu au clientela proprie, in sensul ca nu incheie contracte in nume propriu cu medicii dentisti, ci in numele cabinetului/laboratorului individual de tehnica dentara sau al societatii comerciale de profil al carui colaborator este si numai cu acordul titularului/administratorului acestui cabinet/laborator/societate si, de asemenea, nu au drept de punere pe piata in nume propriu a DMUC, ci doar in numele cabinetului/laboratorului individual de tehnica dentara/societatii, cu acordul titularului/administratorului acestuia.
PFA colaborator tehnicieni dentari colaboratori isi desfasoara faptic activitatea in „laboratorul de tehnica dentara” al formei de exercitare al carui colaborator este, sub indrumarea directa a titularului acesteia.
Tehnicienii dentari salariati, care figureaza in evidentele OTDR ca membri activi, isi desfasoara activitatea in baza contractului de munca incheiat cu angajatorul.
    In laboratoarele de tehnica dentara activitatea de specialitate poate fi desfasurata  in regim salarial  NUMAI de tehnicienii dentari membri OTDR, cu avizul Certificatului de membru in termen, angajati in baza contractului individual de munca in care este mentionat la rubrica "functie/meserie": "tehnician dentar" -  conform COR in vigoare (325101). Dovada in acest sens se va face cu extras din REVISAL.
   Restul personalului, indiferent de forma juridica de exercitare a profesiei la care este angajat, nu are dreptul de a executa, partial sau total, manopere de tehnica dentara .Din punct de vedere fiscal/juridic, toate formele juridice de exercitare in mod independent a profesiei de tehnician dentar (mai putin SRL) sunt considerate „persoane fizice autorizate” fara personalitate juridica.
Toate formele juridice de exercitare in mod independent a profesiei de tehnician dentar a caror infiintare/functionare este avizata/autorizata de OTDR, prin Decizie emisa de organele sale executive, vor fi inscrise in “Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara” administrat de OTDR, pe sectiuni .
Inscrierea in “Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara” se va face conform denumirii acestora, care se va atribui de catre titularii lor, dupa cum urmeaza:
a)    cabinete/laboratoare individuale de tehnica dentara se vor numi:
 LABORATOR DE TEHNICA DENTARA __________(NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI)  Ex.: Laborator de Tehnica Dentara – Popescu Ion
b)   cabinete/laboratoare de tehnica dentara asociate, se vor numi:
 “NUME (fara prenume) TITULAR 1, NUME (fara prenume) TITULAR 2, NUME (fara prenume) TITULAR 3,etc – LABORATOARE ASOCIATE DE TEHNICA DENTARA Ex.: Popescu, Ionescu, Georgescu – Laboratoare asociate de tehnica dentara.
c)    cabinete/laboratoare de tehnica dentara grupate, se vor numi:
“NUME (fara prenume) TITULAR 1, NUME (fara prenume) TITULAR 2, NUME (fara prenume) TITULAR 3,etc – LABORATOARE GRUPATE DE TEHNICA DENTARA Ex.: Popescu, Ionescu, Georgescu – Laboratoare grupate de tehnica dentara.
d)   Pentru  societatile comerciale care se infiinteaza potrivit Legii nr. 31/1990, asociatii societatilor comerciale stabilesc denumirea acestora, la alegere, in functie de disponibilitatea oferita de Oficiul Registrului Comertului.
Societatile comerciale pot utiliza SINTAGMA “laborator de tehnica dentara” in asociere cu denumirea firmei numai pentru locatiile unde exista “laborator de tehnica dentara” si se desfasoara activitate specifica acestuia.

** NOTA:
Persoanele fizice autorizate (PFA - colaboratori) vor purta urmatoarea denumire:
PFA – NUME si PRENUME – tehnician dentar.
Ex:  PFA – Ionescu Gheorghe – tehnician dentar
Cu denumirea formei de exercitare, care se va obtine dupa indeplinirea tuturor procedurilor din prezentul regulament, titularul formei de exercitare a profesiei autorizata de OTDR sa functioneze, se va prezenta la DSP din raza judetului sau/si la organele fiscale in vederea inregistrarii/modificarii acesteia.
Persoanele fizice si juridice autorizate de OTDR sa se infiinteze/sa functioneze in oricare din formele jurdice prin care isi exercita profesia nu sunt exonerate de obtinerea tuturor avizelor/inregistrarilor necesare desfasurarii activitatii prevazute de legislatia in materie.

3.   INFIINTAREA /FUNCTIONAREA/ DESFIINTAREA formelor juridice de exercitare a profesiei de tehnician dentar.

In vederea desfasurarii activitatii de tehnica dentara in mod independent, tehnicianul dentar cu o vechime de minimum 2 ani in profesie (detinator al dreptului de punere pe piata a DMUC) isi poate infiinta un “laborator de tehnica dentara” care va functiona in una dintre formele de exercitare a profesiei.
Tehnicianul dentar cu o vechime in profesie mai mica de 2 ani (debutant) nu indeplineste cerintele de avizare in vederea infiintarii unei forme de exercitare a profesiei in mod independent (cu exceptia PFA colaborator) si/sau a unui laborator de tehnica dentara, intrucat nu are drept de punere pe piata a DMUC. Dupa implinirea a 2 ani de experienta profesionala dobandita efectiv, legal si cu norma intreaga (8 ore/zi), acesta dobandeste dreptul de punere pe piata a DMUC si isi poate infiinta orice forma de exercitare a profesiei, in conditiile legii, statutului si reglementarilor interne al OTDR.
In sensul prezentului regulament, nici un “laborator de tehnica dentara”, nu poate functiona fara autorizatie de functionare eliberata de OTDR.

Infiintare si functionare
 A. Cabinete/laboratoare individuale

In ce priveste cabinetul/laboratorul individual de tehnica dentara (ca forma de exercitare a profesiei), acesta se infiinteaza/functioneaza in urma cererii de infiintare/functionare adresata OTDR de catre tehnicianul dentar interesat (formular tip), cerere insotita de documentele mentionate in aceasta.
- În cabinetul/laboratorul individual de tehnica dentara isi exercita profesia tehnicianul dentar titular – autorizat (inscris in RUTD la rubrica “membri activi”), cu drept de punere pe piata a DMUC.
- Cabinetul/laboratorul individual de tehnica dentara poate avea salariati tehnicieni dentari si/sau colaboratori tehnicieni dentari (PFA colaboratori) sau orice alta categorie de personal.

B. Cabinete/laboratoare grupate

- Cabinetele/Laboratoarele individuale de tehnica dentara infiintate/in functiune se pot grupa formând cabinete/laboratoare de tehnica dentara grupate, pentru a-si crea facilitati economice comune, pastrându-si individualitatea în relatiile cu tertii.
 - Cabinetele/Laboratoarele de tehnica dentara grupate se constituie pe baza unei conventii incheiate in scris intre titularii a doua sau mai multe cabinete/laboratoare, in scopul crearii de facilitati economice comune, cum ar fi folosirea in comun a patrimoniului si/sau a salariatilor ori colaboratorilor.
- Cabinetele/Laboratoarele de tehnica dentara grupate isi pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.
- Conditiile gruparii, durata si modalitatile de incetare a acesteia se stabilesc prin conventia (contractul) mentionata mai sus.
- Modelul conventiei/contractului pentru cabinete/laboratoare grupate va fi pus la dispozitie de OTDR.

C)  Cabinete/laboratoare asociate

- Cabinetele/Laboratoarele individuale infiintate/in functiune se pot asocia formând cabinete/laboratoare de tehnica dentara asociate, în scopul exercitarii în comun a activitatii si al asigurarii accesului permanent al medicului dentist la servicii de tehnica dentara complete.
- Titularii cabinetelor/laboratoarelor de tehnica dentara asociate intra in relatii cu tertii, in numele asocierii din care fac parte, cu pastrarea drepturilor si a responsabilitatilor individuale prevazute de lege.
- Conditiile asocierii, durata si modalitatile de incetare a acesteia se stabilesc de titularii cabinetelor de practica individuale care urmeaza sa se asocieze, pe baza unei contract de asociere.
- Modelul contractului pentru cabinet/laboratoare asociate va fi pus la dispozitie de OTDR.

Cabinetele/Laboratoarele de tehnica dentara grupate/asociate pot avea aceeasi adresa si patrimoniu comun daca s-a convenit in acest sens prin conventia/contractul de grupare respectiv, contractul de asociere.

Cabinetele/laboratoarele de tehnica dentare grupate sau asociate pot fi reprezentate in raporturile cu tertii de unul dintre titularii acestor cabinete, pe baza si in limitele mandatului incredintat de ceilalti titulari.

Dupa obtinerea “avizului” de la OTDR de infiintare/functionare a cabinetului/laboratorului de tehnica dentara (individual/grupate/asociate), titularul/titularii cabinetelor/laboratoarelor are/au obligatia sa intreprinda toate formalitatile impuse de DSP din raza judetului de care apartin (ex: autorizatia sanitara) si apoi sa se inregistreze din punct de vedere fiscal la Administratia financiara aferenta adresei de functionare a respectivului cabinet/laborator.

Dovada inregistrarii in evidentele DSP si a inregistrarii fiscale (ANAF) a formei de exercitare a profesiei, se vor depune la CJ/CMB al OTDR, in copie, in cursul anului in care aceasta a fost obtinuta.

          Desfiintare

In ceea ce priveste procedura de desfiintare/inchidere a cabinetului/laboratorului de tehnica dentara (ca forma de exercitare a profesiei), aceasta are urmatoarele etape:
1) cerere de desfiintare/inchidere (formular tip) adresata de catre solicitantul tehnician dentar OTDR, in urma careia se va emite de catre organele de conducere executive ale OTDR decizia de desfiintare/inchidere a cabinetului/laboratorului de tehnica dentara si se va radia cabinetul din Registrul formelor de exercitare a profesiei si al laboratoarelor de tehnica dentara;
2) Urmare a emiterii si comunicarii deciziei de desfiintare/inchidere a cabinetului/laboratorului de tehnica dentara si a radierii cabinetului/laboratorului din Registrul formelor de exercitare a profesiei si al laboratoarelor, tehnicianul dentar va solicita DSP din judetul unde a functionat forma de exercitare radierea acestuia din evidentele DSP, precum si, ulterior, radierea din evidentele organelor fiscale.
D) Societatile comerciale – obiect de activitate “tehnica dentara” .

           Toate societatile comerciale care solicita avizarea functionarii “laboratorului lor de tehnica dentara” trebuie sa aiba prevazut in actul constitutiv/inregistrarea fiscala, obiectul de activitate “tehnica dentara” .
In cazul “laboratoarelor de tehnica dentara” care functioneaza in cadrul societatii comerciale (firmei) cu raspundere limitata, infiintata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, infiintarea/autorizarea functionarii “laboratorului de tehnica dentara” se va putea face numai dupa infiintarea/ inregistrarea la Registrul Comertului a societatii comerciale (firmei) respective.
Laboratoarele de tehnica dentara din cadrul societăţilor comerciale care au obiect de activitate “tehnica dentara” -  sunt autorizate de OTDR să funcţioneze dupa inregistrarea societatilor la Oficiul Registrului Comertului, si isi vor desfasura activitatea in conformitate cu legislatia in materie, in vigoare. Acestea vor fi inscrise in Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara.
Dupa infiintarea unei societati comerciale cu obiect de activitate “tehnica dentara” asociatul unic/asociatii/administratorul/administratorii are/au obligatia sa intreprinda toate formalitatile impuse de DSP din raza localitatii in care isi va desfasura activitatea si sa se inregistreze din punct de vedere fiscal la Administratia financiara aferenta sediului/punctului de lucru declarat.

Alte dispozitii in legatura cu infiintarea/functionarea/desfiintarea formelor juridice de exercitare a profesiei de technician dentar:
Dovada inregistrarii la DSP, la ONRC si a inregistrarii fiscale (ANAF) a formei de exercitare a profesiei, se va depune la CJ/CMB al OTDR, in copie.

           Pentru autorizarea laboratorului de tehnica dentara, societatea trebuie sa depuna cererea de autorizare a laboratorului (formular tip), insotita de dovezile de inregistrare la Oficiul registrului Comertului, DSP si organele fiscale, precum si de toate documentele necesare autorizarii (mentionate cererea de autorizare);
           Daca societatea nu doreste deschiderea/infiintarea unui laborator de tehnica dentara, dovezile de inregistrare la Oficiul registrului Comertului, DSP si organele fiscal vor fi depuse la OTDR pana la sfarsitul anului in care s-a infiintat societatea.
           Tehnicianul dentar poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, numai cu înstiintarea si aprobarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, caz in care se vor relua procedurile mai sus notate.
           Resortisantii din statele membre UE - persoane fizice sau juridice care presteaza temporar servicii pe teritoriul Romaniei urmeaza aceeasi procedura de avizare/autorizare/inregistrare a “laboratoarelor de tehnica dentara”.
           Avizele/autorizatiile de infiintare/functionare/desfiintare a “formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar” si a “laboratoarelor de tehnica dentara” se emit prin decizii ale organelor executive ale OTDR (Biroul executiv/Departamentul executiv).
            De la momentul intrarii in vigoare a “Regulamentului OTDR de infiintare si functionare a formelor de exercitare in mod independent a profesiei de technician dentar si Autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara”, procedura de inscriere in OTDR a tehnicienilor dentari si eliberare a Certificatului de membru OTDR se va face concomitent cu infiintarea formei de exercitare si autorizarea laboratorului de tehnica dentara sau pe baza contractului de colaborare (PFA –colaborator) /CIM..

**** NOTA:  Odata cu intrarea in vigoare a prezentului regulament, tehnicienii dentari care solicita inscrierea in OTDR si care detin (au deja infiintate/inregistrate) forme independente de exercitare a profesiei, exceptie SRL-uri, pentru a obtine calitatea de membru OTDR precum si avizul/autorizatia de exercitare a profesiei/a laboratorului, vor face dovada inchiderii/desfiintarii acelei forme de exercitare a profesiei, urmand ca, dupa caz, sa solicite si infiintarea/avizarea unei forme de exercitare a profesiei de technician dentar in conditiile prezentului regulament.
Formele independente de exercitare a profesiei de tehnician dentar cu drept de punere pe piata a DMUC precum si “PFA colaborator” se infiinteaza si sunt autorizate de OTDR să funcţioneze in baza “avizului” OTDR eliberat pentru înregistrarea acestora în Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara (anexa RUTD). –
Formele independente de exercitare a profesiei de tehnician dentar cu drept de libera practica (punere pe piata a DMUC) nu pot fi înfiinţate decât de către tehnicieni dentari membri OTDR autorizati de către organizaţia profesională, pe când societăţile comerciale pot fi înfiinţate de persoane care doresc să desfăşoare o activitate in domeniul tehnicii dentare – in conditiile stabilite de Legea nr. 31/1990, Legea nr. 96/2007r, precum si de normele si reglementarile cu privire la exercitarea profesiei de tehnician dentar emise de OTDR.  
**** NOTA : Membri OTDR inscrisi in organizatie pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament care detin o forma de exercitare a profesiei in mod independent vor fi inscrisi, pe baza de cerere, in Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara,  pot utiliza in continuare denumirea acesteia, insa, in termen de 1 an de la intrarea in vigoare a prezentului regulament vor face toate demersurile necesare pentru ca denumirea utilizata sa fie aceeasi la toate institutiile si autoritatile statului.
Toate formele de exercitare a profesiei de tehnica dentara in mod independent apartinand membrilor OTDR autorizati, deja infiintate si care functioneaza la momentul intrarii in vigoare a acestui regulament , au obligatia ca, in termen de 1 an  de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, sa autorizeze functionarea laboratoarelor de tehnica dentara in care isi desfasoara activitatea, conform dispozitiilor acestui regulament (sa depuna “cererea de autorizare a functionarii laboratorului de tehnica dentara” – formular tipizat, insotita de documentele prevazute in aceasta). In acelasi termen (1 an), titularii formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar care sunt infiintate si care functioneaza inainte de data intrarii in vigoare a prezentului regulament, dupa caz, trebuie sa actualizeze/modifice la ANAF sau oriunde e necesar datele privind denumirea, documentul de autorizare a exercitarii profesiei (adica, sa inregistreze Cerificatul de membru OTDR, vizat (verso) – obtinut pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament) precum si orice alte date in legatura cu functionarea formelor de exercitare a profesiei de tehnica dentara.
Operatiunea de avizare/inscriere a formei de exercitare a profesiei si de autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara NU SE TAXEAZA (de catre OTDR) pentru toate laboratoarele membrilor OTDR care functioneaza la data intrarii in vigoare a acestui regulament, indiferent de forma de exercitare a profesiei.  Aceasta operatiune se va finaliza prin AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE A LABORATORULUI emisa de organele executive ale OTDR. Scutirea de la plata taxei de autorizare a “laboratoarelor de tehnica dentara” se aplica numai in cazul membrilor OTDR inscrisi in organizatie pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, care, la data solicitarii autorizarii, au statusul de “membri activi . ****
In cazul in care societatea comerciala care solicita avizarea/autorizarea unui “laborator de tehnica dentara” este o societate deja existenta (infiintata), atunci, pentru a primi de la OTDR autorizarea de functionare a laboratorului trebuie ca aceasta sa faca dovada ca cel putin unul dintre asociati sau administratorul societatii este tehnician dentar, ori, cu titlu de exceptie, societatea are cel putin un angajat tehnician dentar (oricare dintre acestia trebuind sa aiba o vechime in profesie mai mare de 2 ani, deci cu drept de punere pe piata a DMUC, sa fie membru OTDR, inscris in RUTD la sectiunea membri activi), iar obiectul de activitate corespunde activitatii de tehnica dentara.
Modificarea formei de exercitare sau a denumirii acesteia presupune avizarea formei de exercitare si autorizarea/reautorizarea functionarii laboratorului de tehnica dentara.
           4) METODOLOGIA DE AVIZARE/AUTORIZARE a infiintarii/functionarii LABORATOARELOR DE TEHNICA DENTARA
    Odata cu intrarea in vigoare a prezentului Regulament, tehnicienii dentari care se inscriu in OTDR si care urmeaza sa-si exercite profesia in mod independent,  trebuie sa opteze pentru una dintre formele de exercitare a profesiei, prevazuta in Statut si prezentul regulament si sa precizeze locul in care isi desfasoara activitatea de tehnica dentara (laboratorul). 
Pe baza cererilor solicitantului de infiintare/avizare a formei de exercitare a profesiei si de autorizare a functionarii “laboratorului de tehnica dentara” (formulare tip) si a documentatiei anexata - care se depun la CJ/CMB, OTDR, prin organele sale executive, va verifica si va emite o DECIZIE de infiintare/autorizare functionare a formei de exercitare a profesiei si a “laboratorului de tehnica dentara” (ca “loc” de desfasurare a activitatii) , decizie care se va emite numai daca sunt intrunite cerintele prevazute de lege si de normele/reglementarile interne ale OTDR in acest sens. In caz contrar, se va emite o decizie de respingere a cererii de infiintare/autorizare a formei de exercitare, respectiv a laboratorului de tehnica dentara. Aceste decizii/autorizatii se vor comunica solicitantului.
Urmare a emiterii si comunicarii Deciziei de infiintare/avizare a formei de exercitare si a autorizatiei de functionare a “laboratorului de tehnica dentara”, forma de exercitare a profesiei si “laboratorul de tehnica dentara” vor fi inregistrate in “Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara” .
            Avizul/Autorizatia OTDR de infiintare/functionare a “laboratoarelor de tehnica dentara” se elibereaza in baza cererilor (formular tipizat) insotite de urmatoarelor documente:

     - Certificatul de membru OTDR - cu avizul in termen (copie) – al titularului/titularilor, membri OTDR inscrisi in organizatie pana la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament,
Sau,
     -  DECIZIA de infiintare/autorizare functionare a formei de exercitare a profesiei in mod independent (copie) – eliberata de OTDR odata cu Certificatul de membru.
Si,
     -  Dovada detinerii legale a spatiului (sediului profesional/punct de lucru) unde isi desfasoara activitatea (copie ct. proprietate/chirie/comodat,etc); In cazul “laboratoarelor de tehnica dentara” care isi desfasoara activitatea in incinta/apropierea spatiilor cu alta destinatie (comerciale, locuinte, policlinici etc) acestea vor fi clar delimitate. Activitatea de tehnica dentara se poate desfasura numai in spatii special amenajate.    
      - DECLARATIA (pe proprie raspundere) pentru avizarea/autorizarea laboratorului – dotarea minima necesara in functie de lucrarile executate (formular tipizat);
      - dupa caz, la solicitarea avizarii/autorizarii laboratorului se vor preciza nominal angajatii/colaboratori (daca laboratorul are angajati/colaboratori tehnicieni dentari) precum si dovada ca acestia sunt avizati/autorizati sa practice profesia (copia dupa Certificatul de membru avizat pe anul in curs);
      - dupa caz, CIF  copie
      - pentru laboratoarele apartinand societatilor comerciale, dupa caz, Certificatul de inmatriculare la ORC si actul de infiintare al societatii comerciale, actualizat la zi prin cereri ce mentiuni, precum si dovada inregistrarii la DSP si a inregistrarii fiscale.
      - dupa caz, Referatul de avizare al laboratorului de tehnica dentara (formular tipizat) intocmit de catre o Comisie de evaluare, numai dupa verificarea existentei dotarii minime a laboratorului;
      -  dupa caz, dovada achitarii taxelor de avizare/autorizare (****conform tabel: “Taxe avizare/autorizare forme juridice de exercitare a profesiei de tehnician dentar si a laboratoarelor de tehnica dentara”)

Avizarea/Autorizarea laboratoarelor de tehnica dentara se va face in urma solicitarii scrise (din “cererea tip” in care se vor bifa tipurile de lucrari executate) adresata OTDR de catre persoana autorizata sa practice profesia de technician sau de catre reprezentantul legal in cazul unui SRL.
In situatia in care proprietarul/asociatul/reprezentantul legal nu este tehnician dentar se va face si dovada existentei in laborator a unui tehnician dentar autorizat, angajat, care are o experienta profesionala mai mare de 2 ani. (copie contract de munca)

**NOTA: Pe formularul “Cerere de autorizare” se va preciza expres numele persoanei/persoanelor (technician dentar) care supravegheza efectiv, in laborator, executarea DMUC si are drept de punere pe piata a acestora.

Tehnicienii dentari care solicita autorizarea laboratorului de tehnica dentara, indiferent de forma de exercitare a profesiei in mod independent, au obligatia de a avea evidentiat in documentele de inregistre/functionare “domeniul activitatii” /”obiectul de activitate” à tehnica dentara.

Procedura de verificare a documentelor si de evaluarea laboratorului de tehnica dentara in vederea autorizarii acestuia se va face de catre o comisie de evaluare formata la nivel judetean sau zonal (dupa caz). In urma examinarii dosarului si evaluarii laboratorului  comisia  va emite un Referat de avizare care va fi transmis la Departamentul executiv de la sediul central al OTDR.

Raspunderea in ceea ce priveste corectitudinea datelor declarate/documentelor prezentate, necesare pentru avizarea/autorizarea formelor de exercitare a profesiei si a laboratoarelor de tehnica dentara, revine solicitantilor.
Organizatia profesionala, in vederea acordarii avizului/autorizatiei de infiintare/functionare a “laboratorului de tehnica dentara”, prin persoane desemnate, va putea verifica oricand veridicitatea/corectitudinea datelor declarate de catre solicitant.
Tehnicianul dentar – titular al laboratorului sau reprezentantul legal al acestuia -  este liber sa schimbe forma de exercitare a profesiei, denumirea, locul unde se desfasoara activitatea (si punctul de lucru) precum si tipul de lucrari dentare pe care le executa, cu acordul OTDR. Aceste schimbari vor face obiectul unei noi avizari a laboratorului de tehnica dentara.

Taxa de infiintare/autorizare a formei de exercitare a profesiei, taxa de infiintare/deschidere/autorizare a laboratorului de tehnica dentara (ca loc de exercitare a profesiei), precum si orice alte taxe prevazute si/sau in legatura cu prezentul regulament, se stabilesc prin decizie a Biroului Executiv al OTDR - aprobata/ratificata de Consiliul National al OTDR si se aduc la cunostinta celor interesati prin afisarea acestora pe siteul www.otdr.ro si se platesc in conturile bancare ale OTDR.

Autorizatia OTDR de functionare a  “laboratorului de tehnica dentara” (ca loc de desfasurare a activitatii de tehnica dentara), este valabila maxim 5 ani de la data emiterii - in conditiile in care in aceasta perioada nu intervin modificari care sa faca obiectul unei noi autorizari (schimbarea locatiei/ punctului de lucru, a dotarii sau al tipului de lucrari executate, etc), tehnicienii dentari avand obligatia reinnoinrii acesteia inainte de expirare.

            La solicitarea de obtinere a avizului/autorizatiei de infiintare/functionare a formelor de exercitare a profesiei si “laboratorului de tehnica dentara” OTDR va raspunde in termen de 45 de zile, prin eliberarea unui document scris.

In RUTD (Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari din Romania) al OTDR, actualizat si publicat pe site-ul oficial www.otdr.ro , va exista o sectiune care va fi destinata evidentei formelor de exercitare a profesiei/a laboratoarelor care desfasoara activitate de tehnica dentara, si anume: “Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara”, avizate/autorizate de OTDR”.
Actul de autorizare infiintare/functionare a “laboratorului de tehnica dentara” se inregistreaza in Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara, avizate/autorizate de OTDR (anexa RUTD).
 Odata cu intrarea in vigoare a prezentului Regulament, este obligatorie autorizarea/avizarea de catre OTDR a tehnicienilor dentari, a formelor de exercitare in mod independent a profesiei de tehnician dentar, precum si a laboratoarelor de tehnica dentara - inainte de orice inregistrare/modificare a acestora in evidentele altor autoritati/institutii ale statului.
Totodata, documentele de autorizare care atesta exercitarea legala, in mod independent, a profesiei de tehnican dentar, sunt urmatoarele:
1)    Certificatul de membru OTDR, vizat anual (verso) si,

dovada inregistrarii, in termenii stabiliti, a formei juridice de exercitare a profesiei si a laboratorului de tehnica dentara in  Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara al OTDR” (anexa si parte integranta din RUTD) - publicat pe site-ul official www.otdr.ro,  cu referire la:
2)    Avizul” formei juridice de exercitare a profesiei de tehnician dentar si
3)    “Autorizatia de functionare a laboratorului de tehnica dentara”/ Contract de colaborare cu un laborator autorizat (pt. PFA-colaborator),

documente eliberate/inregistrate de OTDR in termenii si conditiile legii si ale normelor/reglementarilor interne ale organizatiei.


NORME – LABORATOR DE TEHNICA DENTARA                                    
   
Norme minime privind structura functionala a laboratorului de tehnica dentara


  Art. 1.   Laboratorul de tehnica dentara va fi compus din minimum doua incaperi separate destinate excusiv activitatii de tehnica dentara.

  Art. 2.  Indiferent de structura functionala a laboratoarelor, in minim o incapere, vor fi asigurate conditii de racordare la apa curenta, canalizare, energie  electrica si, dupa caz, la reteaua de gaze naturale sau alta sursa de caldura.
   
   Art. 3. Spatiile administrative (birouri, vestiare, etc) nu fac parte din structura laboratorului propriu-zis.

Norme minime in ce priveste dotarea laboratoarelor de tehnica dentara

Art.4.  Incaperea/incaperile in care se desfasoara cea mai mare parte din manopere va fi dotata cu mese (posturi) de lucru specifice activitatii.

Art. 5.   Posturile de lucru vor avea:

a)     surse de caldura in una dintre urmatoarele variante: bec Bunsen/no-flame, spatula electrica, etc;
b)     micromotor/motor tehnic suspendat;
c)     instrumentar: spatula/cutite pentru ceara de diverse forme si marimi, picuratoare, pense, crampon, etc;
d)    instrumente de prelucrare specifice - freze de laborator pentru prelucrarea si finisarea diferitelor tipuri de lucrari dentare;
e)    sursa de lumina.
*Optional acestea vor fi dotate cu sistem de aspiratie si/sau pistol de aer   comprimat.

Art. 6. Pentru  depozitarea amprentelor  in vederea curatarii, dezinfectarii si realizarii modelelor din gips se va utiliza o masa separata. Acest loc poate fi utilizat si pentru: realizarea modelului duplicat, a tiparelor  din gips sau din masa de ambalat, pentru izolarea tiparelor, etc.  Va fi dotat cu spatule, boluri de cauciuc, cutite pentru taiat gipsul, conformatoare, pensule, articulatoare, ocluzoare, etc.

   *Optional vor fi dotate cu: masa vibratoare, vacuum malaxor, soclator.
   **Nu contravine prezentelor norme daca aparatele mai sus mentionate sunt amplasate in alta zona a laboratorului.

Art. 7.   Pentru realizarea componentei metalice a lucrarilor dentare sunt necesare:

a)      cuptor de calcinare;
b)      aparat de turnat in una dintre urmatoarele variante: sursa de topire a metalului si centrifuga manuala/semiautomata/automata sau aparate de turnat care utilizeaza inductia pentru topirea metalului, iar turnarea se face automat.
    *Aparatele care sunt utilizate la realizarea componentei metalice (cuptor de calcinare si aparatura pentru topit si turnat metalul) necesita o incapere separata din motive de siguranta a muncii si noxelor.
c)      micromotor/motor tehnic suspendat;
d)     sablator – obligatoriu numai pentru laboratoarele care realizeaza  componenta  metalica a lucrarilor metalo-ceramice; optional pentru celelalte laboratoare;
e)      paralelograf/paralelofrezor - obligatoriu numai  pentru laboratoarele care realizeaza proteze mobilizabile –scheletate sau proteze cu sprijin implantar;
f)       instrumente de prelucrare si finisare specifice;
g)       motor de lustruit  - necesita plasarea intro incapere separata sau amenajarea unei nise. Poate fi amplasat in aceeasi incapere cu instalatiile de turnare.

Art. 8.  Pentru realizarea lucrarilor dentare din acrilate sau a componentei fizionomice acrilice/compozite a lucrarilor dentare sunt necesare:

a)      pentru termo-polimerizarea acrilatelor -  sursa de caldura pentru fierbere. Se plaseaza  intro nisa prevazuta cu sistem de aspiratie a aburilor sau intro incapere separata. Prezentele norme nu exclud plasarea in aceeasi incapere cu alte aparate care necesita conditii speciale de depozitare/utilizare cum ar fi aparatura de topire turnare a metalelor;
b)      pentru acrilate/compozite termo-baropolimerizabile – aparat de termo-baro-polomerizare si compresor;
c)      pentru acrilate/compozite foto-polomerizabile – aparate/cuptoare de foto-polimerizare;
d)     pentru realizarea lucrarilor dentare din materiale termo-plastice (proteze elastice) – injector;
e)      micromotor;
f)       instrumente de prelucrare si finisare specifice;
g)      *motor de lustruit - necesita plasarea intro incapere separata sau amenajarea unei nise.
*Poate fi amplasat in aceeasi incapere cu instalaiile de turnare a metalelor si fierbere a acrilatelor.

Art. 9.  Pentru realizarea lucrarilor dentare ceramice sunt necesare:

a)      cuptor pentru arderea si/sau presarea maselor ceramice;
b)      aparat de curatat cu aburi/steamer si/sau baie cu ultrasunete;
c)      instrumentar specific: pensule, spatule, pense, etc;
d)     micromotor;
e)      instrumente de prelucrare  si finisare specifice;
f)       sablator.

Realizarea componentei ceramice se face intro incapere separata sau se amenajeaza o nisa. 
            Prezentele norme nu exclud amplasarea acestora in aceeasi incapere cu masa pentru modelaj, depunere a componentelor foto- polimerizabile si acrilice.

Art. 10. Pentru realizarea diverselor componente ale lucrarilor dentare (machete, structuri metalice, structuri din zirconium, etc) prin tehnologia CAD CAM sunt necesare:

a)      scanner optic;
b)      sistem computerizat dotat cu softuri pentru constructie, modelare si frezare;
c)      aparatul de frezaj.
   
Art.11. Laboratoarele de tehnica dentara nu sunt obligate sa aiba in dotare aparatura de sterilizare.

Art.12. In cazul in care se solicita avizul/autorizarea pentru un anumit tip de lucrari iar laboratorul de tehnica dentara nu detine intreaga dotare tehnica necesara acestora, solicitantul va prezenta un contract de prestari servicii incheiat cu un alt laborator care este avizat/autorizat sa execute cu dotare proprie acel tip de lucrari.

                                          
DISPOZITII FINALE

Toate laboratoarele de tehnica dentara, au obligatia sa detina “avizul”/”autorizatia” eliberate de OTDR in conformitate cu prevederile “Regulamentului OTDR de infiintare si functionare a formelor de exercitare in mod independent a profesiei de technician dentar si Autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara”, iar persoanele fizice/juridice, indiferent de forma juridica de exercitare in mod independent a profesiei de tehnician dentar, au obligatia sa fie inregistrate in “Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara” avizate/autorizate de OTDR.

Persoanele fizice si juridice care sunt autorizate sa exercite profesia de tehnician dentar in mod independent au obligatia ca, odata cu inregistrarea/modificarea formei de exercitare a profesiei (exceptie salariatii si SRL) sa modifice in mod corespunzator sigiliul (stampila) formei de exercitare, care trebuie sa cuprinda denumirea acesteia si CIF.

Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitate de tehnica dentara pe langa/in cadrul cabinetelor medicale de medicina dentara sau a societatilor medicale de profil, se vor supune dispozitiilor prezentului regulament.
Prezentul Regulament intra in vigoare la data 01.08.2013 si poate fi completat si modificat prin decizie a Biroului Executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.


Regulamentul OTDR de infiintare si functionare a formelor de exercitare in mod independent a profesiei de technician dentar si autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara” va fi publicat pe site www.otdr.ro (inclusiv modelul cererilor/formularor tip) si completeaza corespunzatorRegulamentul privind inscrierea in OTDR si eliberarea Certificatului de membru OTDR”. 


                
***Anexat, texte extrase din legislatia si normele avute in vedere, si anume:
- Ordonanta de urgenta nr. 83/2000 -  privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
- Legea Nr.96/2007 din 16/04/2007Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 20/04/200  privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania
- Lege nr. 269/2008 din 07/11/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 14/11/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania
- Legea nr. 96/2007, privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania modificata/completata de Legea 269/2008, republicare 1/ 24.04.2009.
- Ordonanta de urgenta nr. 44/2008/25.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
- STATUT OTDR – aprobat de Adunarea generala nationala a OTDR din 30.04.2011.


  Extras din Prevederi legale luate in considerare,  in ordine cronologica:
Ordonanta de urgenta nr. 83/2000 -  privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
Art. 1. - (1) Cabinetul de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, denumit in continuare cabinet de practica, este unitatea fara personalitate juridica furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare in vederea realizarii asistentei medicale preventive, curative si de recuperare.
(2) Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sanatatii, altele decat medicii, sa exercite in mod independent una dintre urmatoarele profesii prevazute in Nomenclatorul de functii al Ministerului Sanatatii: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultura fizica medicala, opticianoptometrist, tehnician de proteze si orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatura medicala.
(5) Persoanele autorizate de Ministerul Sanatatii pot exercita in mod independent profesiile prevazute la alin. (2), in cadrul cabinetului de practica, in una dintre urmatoarele forme:
a) cabinet de practica individual;
b) cabinete de practica grupate;
c) cabinete de practica asociate;
d) societate civila de practica pentru servicii publice conexe actului medical.

Art. 11. - (1) Cabinetele de practica se infiinteaza la cererea persoanelor autorizate potrivit art. 1 alin. (2) si (4).
(2) Actul de infiintare a cabinetului de practica este certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical -, care se intocmeste si se pastreaza de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, dupa caz, de directiile de sanatate publica din subordinea ministerelor cu retea sanitara proprie. O copie de pe certificatul de inregistrare se inmaneaza titularului cabinetului de practica.
Art. 13. - Persoanele juridice care desfasoara servicii publice conexe actului medical, infiintate in temeiul altor acte normative, au obligatia sa se inregistreze in Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical -, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
Legea Nr.96/2007 din 16/04/2007Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 20/04/200  privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania
SECŢIUNEA a 2-a

Autorizarea exercitarii profesiei de tehnician dentar

Art. 10. - (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania si a autorizatiei de libera practica, eliberate de Ministerul Sanatatii Publice.

Lege nr. 269/2008 din 07/11/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 14/11/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania
pct. 7. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, eliberat pe baza urmatoarelor documente (sn. Atentie: incepand cu nov.2008 exercitarea profesiei de technician dentar nu se mai autorizeaza si de Ministerul Sanatatii ci, numai de OTDR.)
Legea nr. 96/2007, modificata/completata de Legea 269/2008, republicare 1/ 24.04.2009,
Art. 4. - Profesia de tehnician dentar se exercita in regim independent si/sau in regim salarial, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 5. - Profesia de tehnician dentar poate fi practicata:

   a) in unitatile sanitare publice sau in laboratoarele private si in institutiile de invatamant ori de cercetare cu profil de tehnica dentara;
   b) in cabinetele de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate si din servicii prestate in baza contractului cu furnizorii de servicii medicale ori cu casele de asigurari sociale de sanatate sau/si casele de asigurari private de sanatate;
   c) in cadrul societatilor comerciale cu raspundere limitata, asociatii familiale, precum si de catre persoane fizice autorizate potrivit legislatiei in vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a
Autorizarea exercitarii profesiei de tehnician dentar

Art. 10. - (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania
Art. 48. - Tehnicienii dentari sunt obligati sa respecte prevederile prezentei legi si reglementarile specifice sectorului in care isi desfasoara activitatea.
Art. 49. - Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si pe baza reglementarilor proprii, elaborate in conformitate cu prevederile legii.
Art. 52. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la profesia de tehnician dentar cuprinse in art. 67 din Legea nr. 307/2004**) privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte dispozitii contrare se abroga.

Ordonanta de urgenta nr. 44/2008/25.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza accesul la activitatea economica, procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, precum si al intreprinderilor individuale si familiale.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica profesiilor liberale, precum si acelor activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale.
Art. 39. - (1) Procedurile desfasurate potrivit Legii nr. 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data initierii acestora.
(2) Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in registrul comertului in temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta pot functiona in baza certificatului de inregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. – termen prelungit pana 24.04.2011 prin OUG nr.38/2009
 (4) Persoanele prevazute la alin. (2) care nu si-au exercitat dreptul de optiune isi inceteaza activitatea si vor fi radiate din registrul comertului, din oficiu, fara nicio alta formalitate.

STATUT OTDR – aprobat de Adunarea generala nationala a OTDR din 30.04.2011

Art. 78  (1) Pentru exercitarea profesiei de tehnician dentar pe teritoriul României, persoanele prevazute de Lege, posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar, au obligatia să se înscrie în Ordinul Tehnicienilor Dentari din România si dreptul să fie înscrisi in RUTD la sectiunea « membrii activi » .

              (2) Tehnicienii dentari autorizati îşi exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de OTDR, avizat anual (pe verso)

Art. 79 Profesia de tehnician dentar se exercită în regim independent şi/sau în regim salarial.

(1) Formele de exercitare a profesiei de tehnician dentar autorizat se stabilesc in conditiile legii, de catre comisiile de specialitate prin regulamente proprii aprobate de BE si CN.

- //-
   
Aprob

Niciun comentariu: