9 ianuarie 2012

INSCRIEREA IN OTDR 2012

Cerere de inscriere (descarcati pdf)


(extras din Regulamentul privind procedura de inscriere si eliberare a Certificatului de membru OTDR in anul 2012)

Inscrierea in OTDR se face pe baza cererii de inscriere, adresată Presedintelui Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania si depusa la Consiliul Judetean/Consiliul Municipiului Bucuresti în raza caruia tehnicianul dentar isi desfasoara activitatea sau urmeaza sa isi desfasoare activitatea.

Cererea de inscriere (model publicat pe site) este insotită de următoarele documente:

a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de invatamant cu profil de tehnică dentara si foaia matricola (copii legalizate), emise de o institutie de invatamint de profil recunoscute de lege;

NOTA : documentele care atesta nivelul studiilor si, dupa caz, cele referitoare la experienta profesionala, vor fi analizate si corelate cu dispozitiile Legii Nr.200/2004 completata si modificata, precum si cu cerintele impuse de normele europene (Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale).

b) certificat de cazier judiciar (depus in original si in termenul de valabilitate legal – 6 luni de la data emiterii) ;

c) certificat de sanatate fizica si psihica (depus in original si in termenul de valabilitate legal – 3 luni de la data emiterii ) - certificatul medical tip A5 *;

Certificatul medical tip A5 trebuie sa fie eliberat, semnat si parafat de medici/ cabinete medicale/ institutii (policlinici, spitale, ambulatorii de specialitate, etc.) cu competenta in acest sens;

d) actul de identitate si, dupa caz, certificatul de casatorie (copie);

e) dovada de achitare a taxei de inscriere in OTDR (copie xerox a documentului stampilat de banca);

f) dovada vechimii in profesia de tehnician dentar prestata astfel:

Angajat - copie carnet de munca/adeverinta de la ITM/adeverinta de vechime in profesia de tehnician dentar eliberata de angajator;

CPI/LTD/PF/PFA - Certificatul de inregistrare a CPI /LTD/PF/PFA (copie CIF), Adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice pentru perioada exercitarii profesiei de tehnician dentar si Declaratia 070/Declaratia 200 (ultima depusa la ANAF);

SRL - Certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa reiasa data de la care are calitatea de asociat si/sau administrator in societate, Certificat de inregistrare fiscala a societatii (copie CUI) si, dupa caz, adeverinta de salariat in cadrul societatii la care este asociat – din care sa reiasa functia si vechimea in profesie, s.a.;

* Pentru cei care nu au profesat/nu profeseaza tehnica dentara la data inscrierii in OTDR – declaratie notariala ca nu au vechime in domeniu.

Exceptie: Absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotia 2012 , pentru care nu este necesara declaratia notariala.

g) trei fotografii color 3x4 cm.

*NOTA: In conditiile legii, singurul certificat medical valabil este certificatul medical tip A5 , din care sa reiasa in mod distinct ca persoana care solicita inscrierea in OTDR a fost examinata atat din punct de vedere fizic, cat si din punct de vedere psihic (examen psihiatric) si ca este apta pentru practicarea profesiei de tehnician dentar.

Taxa de inscriere in OTDR pentru anul 2012 este in valoare de 1.000 lei.

Exceptie: absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotiile incepand cu anul 2008, care dovedesc ca nu au profesat tehnica dentara (declaratie notariala), pentru care taxa de inscriere pentru anul 2012 va fi in valoare de 200 lei, in urmatoarele situatii:

- daca dovedesc ca nu au profesat tehnica dentara si nu au obtinut venituri din tehnica dentara de la data absolvirii pina la data depunerii cererii de inscriere in OTDR (declaratie notariala **),

sau

- daca dovedesc ca au o vechime mai mica de 6 luni in profesia de tehnician dentar, vechime dobandita numai ca salariat (adeverinta salariat).

** NOTA: Declaratia notariala nu este necesara pentru absolventii din 2011 si 2012.

Cotizatia de membru este de 40 lei/luna si se achita din luna in care solicitantul este admis ca membru in OTDR.

Taxa de inscriere si cotizatia de membru se achita in conturile:

- Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800, BRD Brasov (fara comision la depunere),

- sau

- Cod IBAN: RO13RNCB0088095494090001, BCR Bucuresti Mosilor

La plata taxei de inscriere si a cotizatiei se mentioneaza numele si CNP-ul membrului OTDR.

In cazul in care la inscriere se constata ca tehnicianul dentar a mai fost membru OTDR, inscrierea se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului de inscriere a anului respectiv, si cu conditia achitarii debitului restant, in cazul in care acesta exista.

Eliberarea certificatelor de membru

Analizarea dosarelor de inscriere, aprobarea si emiterea certificatelor de membru, in cazul dosarelor complete si conforme, se va face de catre Comisia de Verificare a Dosarelor de Inscriere si de Autorizare in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii la sediul central al OTDR.

Eliberarea certificatelor de membru se va face la sediul CJ/CMB in raza caruia tehnicianul dentar isi desfasoară activitatea sau urmeaza sa isi desfasoare activitatea. Presedintele CJ/CMB va instiinta in scris pe titularul certificatului de membru, în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la primirea certificatului de la sediul central al OTDR.

In situatii exceptionale, se pot elibera adeverinte din care sa rezulte stadiul de procesare a dosarului de inscriere. Adeverintele se eliberează de catre sediul central al OTDR in urma unei solicitari scrise.

In cazul in care Comisia de Verificare Dosare si Autorizare constata ca dosarul este incomplet sau ca documentele de inscriere nu corespund cerintelor, va fi anuntat in scris solicitantul si prin email presedintele CJ/CMB, iar in cazul in care solicitantul nu completeaza dosarul in maxim 60 de zile de la data emiterii adresei privind completarea dosarului de inscriere, dosarul va fi returnat acestuia si va fi instiintat presedintele CJ/CMB.

Dosarul de inscriere returnat integral, in original, va fi insotit de o adresa prin care se aduce la cunostinta respectivului solicitant ca in cazul inscrierii in OTDR printr-o alta cerere (dosar) se vor aplica regulile de inscriere ale anului in cursul căruia se face noua solicitare de inscriere în OTDR.

Din suma depusă in contul OTDR reprezentand taxă de inscriere în OTDR si (eventual) cotizatie de membru OTDR platită in avans, i se va putea returna, la cerere, prin mandat postal, integral cotizatia platită in avans precum si 75% din taxa de inscriere.

In cazul pierderii, distrugerii, furtului certificatului de membru OTDR original, se poate elibera un duplicat al acestuia in baza unei cereri scrise a solicitantului, adresata presedintelui OTDR, însotită de urmatoarele acte:

- dovada publicării pierderii/distrugerii/furtului certificatului original de membru OTDR intr-un ziar de largă circulaţie;

- dovada achitării taxei de refacere a certificatului de membru OTDR în valoare de 50 RON intr-unul dintre conturile OTDR, astfel:

Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800, BRD Brasov (fara comision la depunere),

sau

Cod IBAN: RO13RNCB0088095494090001, BCR Bucuresti Mosilor

- dovada achitării la zi a cotizatiei de membru OTDR.

Duplicatul va contine toate informatiile Certificatului original de membru OTDR, va avea mentiunea „duplicat”, iar la data emiterii va fi trecută data emiterii duplicatului.

Membrii OTDR care si-au schimbat datele inscrise pe certificat ( numele, CNP) pot solicita preschimbarea certificatului de membru cu datele actuale in baza unei cereri scrise , adresata Presedintelui OTDR, insotita de urmatoarele documente :

- certificatul de membru OTDR, emis la inscrierea in OTDR, in original;

- copia actului in urma caruia isi schimba datele ( certificat de casatorie/ hotararea de divort, copie dupa CI );

- dovada achitării la zi a cotizatiei de membru OTDR;

Preschimbarea certificatului de membru OTDR se face cu mentinerea seriei si a numarului atribuit la data admiterii in OTDR, iar data emiterii va fi data preschimbarii efective, fara mentiunea ,, duplicat”.

Niciun comentariu: