23 martie 2014

Recunoasterea calificarilor profesionale in vederea accesului in profesia de tehnician dentar in Romania
Profesia: tehnician dentar- reglementata prin Legea nr. 96 (r1) din 16/04/2007
Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 24/04/2009
privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Legislatie UE : Directiva 2005/36/CE modificata si completata prin Directiva 2013/55/UE

Autoritatea Competenta : Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania (OTDR)

Procedura este aplicabila in caz de stabilire pe teritoriul Romaniei, pentru calificarile profesionale obtinute intr-un stat UE, SEE, CE sau state terte de catre:
a) cetateni ai statelor membre UE, SEE si CE ( inclusiv cetateni romani)
b) membri de familie ai unui cetatean al unui stat membru UE, SEE si CE
c) beneficiari pe termen lung ai statutului de rezident acordat de unul dintre statele UE, SEE si CE
d) cetateni ai statelor terte, beneficiari ai statului de rezident permanent in Romania
(Persoanele care se incadreaza la punctele b), c), d) vor pune la dispozitie si copia documentelor care le atesta statutul mentionat)
Calificari profesionale obtinute intr-un stat UE, SEE si CE :
Dosarul va contine:
- cerere tip ( formular disponibil pe site www.otdr.ro)
-copia  documentului de cetăţenie valabil ( pasaport sau carte de identitate).
-copii legalizate şi traduceri autorizate ale documentelor care atestă formarea în profesie (diploma de studii, foaia matricola si programa analitica)
- adeverinţa de conformitate eliberată de autoritatea competentă din statul membru de origine sau provenienta unde s-a obţinut calificarea, din care să reiasă că titlul obţinut dă dreptul solicitantului de a avea acces la profesia de tehnician dentar sau de a o exercita pe teritoriul statului respectiv şi in care să se menţioneze, potrivit Directivei 2013/55/UE, art.11, care este nivelul de calificare obţinut. (document original si traducere autorizata ) 
- certificat de atestare a statusului profesional curent eliberat de autoritatea competenta din statul membru de origine sau provenienta . In cazul solicitantilor din  statele membre unde profesia este nereglementata se accepta adeverinta de la ultimul angajator. (document original si traducere autorizata)   
- dovada experientei profesionale (copie si traduceri legalizate)
- dovada participarii la cursuri de perfectionare sau pregatire profesionala continua (copii certificate ale diplomelor)
-  dovada achitarii taxei de analiza a dosarului: 150 lei. (copie)
         Se poate achita in conturile OTDR :
Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800,    BRD Brasov
Cod IBAN: RO55BTRL04301205D48051XX, Banca Transilvania- Sucursala Unirii Bucuresti

Calificari profesionale obtinute in statele terte :
Dosarul contine:
- cerere tip ( formular disponibil pe site www.otdr.ro)
- copia documentului de cetăţenie valabil ( pasaport sau carte de identitate)
-  atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei Nationale (copie legalizată),
- copii legalizate şi traduceri autorizate ale documentelor care atestă formarea în profesie (diploma de studii, foaia matricola si programa analitica)
-  documentul din care să reiasă că titlul obţinut în statul terţ a fost recunoscut in prima instanta într-un stat membru UE  unde a şi dobândit o experienţă profesională de minim 3 ani.
Experienta profesionala trebuie atestata de catre o autoritate competenta din statul membru respectiv. ( traducere legalizata si copie document original)
- dovada experientei profesionale eliberata de autoritati ale statului de provenienta. (copie legalizata si traducere legalizata)
- dovada participarii la cursuri de perfectionare sau pregatire profesionala (copii certificate ale diplomelor)
-  dovada achitarii taxei de analiza a dosarului: 150 lei. (copie)
         Se poate achita in conturile OTDR :
Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800,    BRD Brasov
Cod IBAN: RO55BTRL04301205D48051XX, Banca Transilvania- Sucursala Unirii Bucuresti

·        In caz de stabilire permanenta, in vederea accesului in profesia de tehnician dentar  pe teritoriul Romaniei (prestare permanenta de servicii),  dupa recunoasterea calificarilor profesionale va urma inscrierea in OTDR conform procedurii privind “Inscrierea in OTDR si eliberarea Certificatului de membru” publicata pe site-ul www.otdr.ro- sectiunea “Documente de inscriere si autorizare”
·      In caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii de catre tehnicienii dentari care sunt:
·      cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;
·      membri de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la aliniatul anterior
·        beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de către unul dintre statele UE, SEE sau CE
acestia  trebuie sa instiinteze Ministerul Sanatatii de prestarea de servicii de tehnica dentara pe teritoriul Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la OTDR.
·        Dosarul complet se depune la sediul central al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania. Adresa: Bucuresti, Soseaua Iancului nr. 4B-4K, sector 2
·        In termen de 30 zile de la data primirii documentelor solicitate se va confirma primirea dosarului si , daca este cazul, se vor solicita documentele lipsa.
·         Decizia motivate, referitoare la solutionarea dosarului privind recunoasterea calificarii profesionale, se va lua in termen de 3 luni (maxim 4 luni), cu exceptia situatiilor in care se impun masuri compensatorii.
·        Practicarea legala a profesiei de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei se face numai de catre tehnicienii dentari aflati in evidentele OTDR (membrii sau inregistrati pe perioada practicarii profesiei transfrontalier, in regim ocazional sau temporar).
Niciun comentariu: