23 martie 2014

METODOLOGIE PRIVIND ELIBERAREA ADEVERINTELOR DE CONFORMITATECapitolul 1- Dispozitii generale

Art. 1. (1) Prezenta Metodologie prevede modalitatea de eliberare a Adeverintei de conformitate potrivit art. 36 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si certificatelor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Adeverinta de conformitate se elibereaza solicitantilor  detinatori de diplome/titluri/certificate care atesta formarea si perfectionarea in profesia de tehnician dentar, dobandite in Romania,si care vor sa exercite profesia in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.
Art. 2. Potrivit art. 36 (2) din Legea nr. 200/2007, Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania, ca autoritate romana competenta pentru profesia de tehnician dentar, elibereaza pentru cetatenii romani sau cetatenii unui stat membru, detinatori ai unui titlu oficial de calificare in profesia de tehnician dentar obtinut in Romania, adeverinte de conformitate, care sa ateste faptul ca titlul obtinut indeplineste conditiile pentru a permite posesorului accesul la exercitarea profesiei de tehnician dentar in Romania. Aceasta atestare se bazeaza pe documentele de formare profesionala eliberate de conducerea universitatilor, a institutiilor de invatamant superior, a altor unitati de invatamant sau autoritati competente.
Capitolul 2 - Acte necesare
Art. 3. Pentru eliberarea Adeverintei de conformitate sunt necesare urmatoarele acte:
- Cerere prin care se solicita eliberarea Adeverintei de conformitate (conform modelului )
- Diploma de studii in copie legalizata;
- Foaia matricola in copie legalizata;
- Adeverinta de autenticitate a diplomei eliberata de institutia emitenta;
- Dovada experientei profesionale in tehnica dentara dobandita efectiv si legal (printr-un document care sa fie recunoscut pe teritoriul Romaniei) in functie de caz, astfel:
A-In cazul experientei profesionale dobandita efectiv si legal in profesia de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei ca:
 -Angajat - adeverinta de la ITM/ raport per salariat din Registrul General de Evidenta a Salariatilor REVISAL) cu nr. si data inregistrare, semnat, stampilat de emitent .
-CPI/LTD/PFA- Certificatul de inregistrare a CPI /LTD/PFA (copie CIF), si Declaratia 070/Declaratia 200 (ultima depusa la ANAF);
-SRL- Certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa reiasa data de la care are calitatea de asociat si/sau administrator in societate, Certificat de inregistrare fiscala a societatii (copie CUI) si, dupa caz,  raport per salariat din Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL) in cadrul societatii la care este asociat si angajat din care sa reiasa functia si data de la care este angajat pe acea functie , s.a.;
            B-In cazul experientei profesionale dobandita efectiv si legal in profesia de tehnician dentar in afara teritoriului Romaniei
- document(e) valabil(e), care sa fie recunoscut(e) pe teritoriul Romaniei conform legislatiei in vigoare
C-In cazul in care solicitantul nu a profesat/nu profeseaza tehnica dentara la data depunerii cererii pentru eliberarea adeverintei de conformitate
 - declaratie notariala pe proprie raspundere cu privire la experienta profesionala dobandita anterior, efectiv si legal in profesia de tehnician dentar
- Copie act de identitate;
- Copie certificat de casatorie sau alte acte care sa ateste schimbarea numelui din actul de identitate fata de numele din actul de sudii (daca este cazul);
- Copie dupa chitanta platii aferente eliberarii adeverintei
- Dovada achitarii la zi a cotizatiei de membru, a obtinerii avizului anual pe verso certificatului de membru, precum si (in cazul exercitarii in mod independent a profesiei) dovada obtinerii avizului formei de exercitare /autorizarii laboratorului eliberate de OTDR in conformitate cu reglementarile/normele interne in vigoare la data solicitarii .
Art. 4. (1) Suma perceputa pentru eliberarea Adeverintei de conformitate este de 150 RON si se aplica numai pentru persoanele care nu sunt membre ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.
 (2) Suma poate fi platita astfel:
- Beneficiar: Ordinului Tehncienilor Dentari din Romania;
- CIF: 22889959;
Banca Transilvania- Sucursala Unirii Bucuresti- cod IBAN: RO55BTRL04301205D48051XX
Sau
 - Banca: BRD Brasov - cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800

Capitolul 3- Depunerea actelor
Art. 5.  Depunerea actelor se face personal, prin posta la sediul central al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, str. Sos Iancului nr 4B-4K, sector 2, Bucuresti, cod poştal 021723 sau prin Consiliile Judetene/Consiliul Municipiului Bucuresti al OTDR  in raza carora isi desfasoara solicitantul activitatea.
Capitolul 4 Analizarea actelor si eliberarea adeverintelor
Art. 6. (1) Analizarea actelor si propunerea de eliberare a adeverintelor se va face de catre Comisia de verificare a dosarelor de inscriere si de autorizare, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii la sediul central al OTDR, in conformitate cu regulamentul propriu si a prezentului regulament. In cazul in care se constata lipsa documentelor sau neconformitatea lor, termenul de 30 zile decurge de la data completarii dosarului.
(2) Adeverintele de conformitate se elibereaza la sediul Consiliului Judetean sau al Consiliului Municipiului Bucuresti in raza caruia isi desfasoara solicitantul activitatea sau isi are domiciliul, in cazul persoanelor care nu sunt membre OTDR. Adeverintele se pot ridica de catre solicitant personal sau de catre reprezentantul prin procura notariala al acestuia.
(3) Intocmirea adeverintelor se va face de catre Compartimentul Evidenta si Relatii cu membri.

Capitolul 4 Dispoziţii finale
Art. 7. Prezenta Metodologie intra in vigoare la data de 01.01.2014 si poate fi completata si modificata oricand, prin decizie a Biroului Executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

Niciun comentariu: